Povodeň

Povodeň je katastroficky prírodný jav vyskytuje sa náhodne v čase a priestore, čo sťažuje možnosť jej dlhodobej predpovede.

 

Zákon č. 66/2004 o ochrane pred povodňami definuje povodeň ako:

 • prechodné výrazné stúpnutie hladiny vodného toku, pri ktorom bezprostredne hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku vylieva a môže spôsobiť škody, alebo

 • stav, pri ktorom je dočasne zamedzený prirodzený odtok  zrážkovej vody do recipientu a dochádza k zaplaveniu územia vnútornými vodami,

 • stav, pri ktorom z dôvodu odchodu ľadov, vzniku ľadových zátarás, ľadovej zápchy a iných prekážok v koryte vodného toku hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku a môže spôsobiť škody,

 • stav, pri ktorom z dôvodu extrémnej zrážkovej činnosti dochádza k zaplavovaniu územia,

 • stav, pri ktorom z dôvodu poruchy alebo havárie vodnej stavby hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku vylieva.

 • Taktiež je dobré poznať základné stupne povodňovej aktivity, ktoré môžu nastať:

a)      I. stupeň - stav bdelosti,

b)      II. stupeň - stav pohotovosti,

c)      III. stupeň - stav ohrozenia.

 

 

Stav bdelosti nastáva pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a stúpajúcej tendencii hladiny vody na vodnom toku; spravidla je to stav, keď voda vystúpi z koryta vodného toku a dosahuje pätu hrádze; na neohrádzovaných vodných tokoch, ak hladina stúpa a blíži sa k brehovej čiare alebo  očakávaním náhleho odmäku podľa meteorologických  predpovedí.

Stav pohotovosti sa vyhlasuje pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a stúpajúcej tendencii hladiny vody na vodnom toku; na neohrádzovaných vodných tokoch, ak voda v koryte dosiahne brehovú čiaru a má stúpajúcu tendenciu alebo  na začiatku odmäku, ak podľa predpovednej povodňovej služby možno očakávať rýchle  stúpanie hladín  vodných tokov alebo pri očakávanom odchode ľadov.

Stav ohrozenia sa vyhlasuje pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne; pri nižšom stave vody, ak na ohrádzovanom vodnom toku trvá stav pohotovosti 20 dní alebo ak začne  premokať hrádza, prípadne nastanú iné neočakávané  okolnosti, ktoré môžu spôsobiť škody; na neohrádzovanom vodnom toku, ak voda vystúpi z koryta vodného toku a môže spôsobiť škody,  pri odchode ľadov, ak je priame nebezpečenstvo tvorby ľadových  zátarás alebo ak sa zátarasy začali tvoriť,  pri prívalových vodách spôsobených extrémnou zrážkovou činnosťou a pri očakávanom postupe povodňovej vlny, pri záplave územia pod vodnou stavbou, ktorú  spôsobila porucha alebo havária zariadení vodnej stavby.

 

Stav pohotovosti a stav ohrozenia vyhlasuje a odvoláva

a) pre územie obce starosta,
b) pre územie niekoľkých obcí toho istého okresu a pre územie  okresu prednosta okresného úradu,
c) na vodných tokoch, ktoré pretekajú dvomi a viacerými okresmi kraja prednosta krajského úradu, ak ich pred      tým nevyhlásili  prednostovia okresných úradov,
d) na hraničných  vodných tokoch minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ak tým  nepoveril iný povodňový orgán.

 

Čo robiť pred povodňami?

 

 • Poistite si svoje obydlie proti povodniam. Podrobne si zistite podmienky poistenia, pretože niektoré poisťovne vašu nehnuteľnosť nepoistia, ak ju máte v oblastiach, kde bola za posledných 10 rokov povodeň. Takisto si zistite, ako sa v poistnej sume zohľadňuje z akého materiálu bol postavený a hlavne si dôkladne prečítajte poistnú zmluvu pred podpisom.

 • Informujte sa na obecnom úrade, či sa vaše obydlie, záhrada alebo pozemok nenachádza v záplavovom území, alebo v území ohrozenom zvláštnou povodňou.

 • Vytipujte si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou.

 • Pripravte si materiál na utesnenie nízko položených dverí, okien, garážových brán  (vrecia s pieskom, fólie, dosky, upchávky kanalizácie)

 • Spravte si prehliadku okolo svojho obydlia, chaty a pozemku a zaistite, aby neupevnený materiál, ploty, búdy, drevo  a ďalšie prekážky nebránili prietoku vody a nevytvárali upchávky vodného toku.

 • Buďte v pohotovosti, trvalo sledujte predpovede počasia, stav hladiny vodných plôch a tokov.

 •  

Čo robiť počas povodní?

 

Ak je sa blíži povodeň vo vašom okolí:

 • Ak hrozí, že vás môže vytopiť presťahujte sa do vyššieho podlažia alebo na vyvýšené miesto. Nečakajte na pokyny.

 • Keď zaznie varovný signál, zapnite si rádio, televíziu, kde sa dozviete o tom, čo sa stalo a riaďte sa vydanými pokynmi.

 • Pre ohrozenie vodou ja nariadený 6 minútový stály tón.

 • Hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží umiestnite do vyššieho poschodia.

 • Pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien.

 • Pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni.

 • Ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie.

 • Pripravte sa na evakuáciu osôb a zvierat.

 • Upevnite veci, ktoré by mohla odniesť voda.

 • Pripravte si evakuačnú batožinu.

Ak dôjde k zatopeniu alebo je vyhlásená evakuácia:

 • Opustite ohrozený priestor.

 • Netelefonujte, len v prípade tiesňového volania.

 • V prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte zásady pre opustenie ohrozeného priestoru, rešpektujte pokyny členov evakuačnej komisie.

 • V prípade časovej tiesne sa okamžite presuňte na vytipované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou.

 • Nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy.

 • Nechoďte cez prúdiacu vodu. Už v prúdiacej vode hlbokej 15 centimetrov sa ťažko udržuje stabilita a môžete upadnúť. Ak musíte ísť po vode choďte cez miesta kde voda stojí. Použite palicu pre kontrolu pevnosti terénu pred vami a výšku hladiny vody.

Protipovodňové fakty pre vodičov automobilov.

 • Nejazdite do zaplavených oblastí.

 • Počúvajte dopravný servis.

 • Ak začne stúpať hladina vody okolo vášho auta, opustite ho a presťahujte sa do vyšších bezpečnejších miest ak je to bezpečné.

 • 60 centimetrov prúdiacej vody dokáže odplaviť akékoľvek osobné auto, SUV, či dodávku.

 •  

Čo robiť po povodniach?

 

Dajte si skontrolovať narušenosť obydlia:

 • statickú narušenosť,

 • obývateľnosť bytu, domu,

 • rozvody energií (plynu, elektrické energie),

 • stav kanalizácie a rozvodov vody,

 • nečerpajte vodu z pivníc kým neklesne hladina spodnej vody,

 • zlikvidujte potraviny, ktoré boli kontaminované vodou,

 • zlikvidujte všetky plodiny, ktoré boli kontaminované vodou,

 • zlikvidujte uhynuté domáce zvieratá,

 • nepite vodu z miestnych zdrojov, pokiaľ hygienik vodu ako pitnou neschválil,

 • informujte sa o miestach poskytnutia humanitárnej pomoci a v prípade stavu núdze požiadajte o pomoc,

 • zabezpečte vyčistenie studne a odčerpanie znečistenej vody,

 • chemické ošetrenie vody v studni,

 • laboratórne preverenie kvality vody,

 • povolenie od hygienika o používaní obnoveného zdroja pitnej vody.

Kontaktujte svoju  poisťovňu z dôvodu  náhrady škôd:

 • nahláste poistnú udalosť v súladu s poistnými podmienkami,

 • zdokumentujte vzniknuté škody (fotografie, znalecký posudok, účty, svedectvá),

 • pri riešení poistnej udalosti postupujte podľa pokynov poisťovne.

V rámci svojich možností sa aktívne zapojte do likvidácie následkov povodní:

 • konajte s rozvahou, pomáhajte susedom, starým a nemocným ľuďom,

 • dodržujte pokyny územne príslušných správnych úradov,

 • dbajte na dodržovanie hygienických zásad,

 • nechajte si riadne ošetriť každé otvorené zranenia.

Odstránenie škôd po povodniach je dlhodobý proces náročný na materiálnu, finančnú a psychologickú podporu. Vzájomná pomoc a sociálna starostlivosť o postihnutých je väčšinou nevyhnutná a je vhodné ju čo najviac využívať.

 

 

Dôležité linky

Mapy aktuálnych  stavov a povodí riek

https://www.povodia.sk/

Slovenský hydrometeorologický ústav:

https://www.shmu.sk/sk/?page=1

Zákon 666/2004 o ochrane pred povodňami:

https://www.svp.sk/svp/media/pdf/zakon%20o%20povodnovej%20ochrane.pdf

Slovenský vodohospodársky podnik:

https://www.svp.sk/svp/default.asp?id=1&mnu=1

 

 

Zdroj: www.protipoziarne.sk