OZNÁMENIE O POČTE OBYVATEĽOV OBCE HRADISKO

 

Obec Hradisko v zmysle § 172, ods. 9 a § 176, ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce Hradisko, ktorý je ku dňu 08. 08. 2018

101.

 

 

Znenie zákona č. 180/2014 Z. z. § 172, ods. 9 a § 176, ods. 8:

Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje (ďalej len „podpisová listina“). V podpisovej listine každý volič pri podpise uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. Na každom hárku podpisovej listiny sa uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kandidáta. Jednou podpisovou listinou možno podporiť len jedného kandidáta.

 

Zo zverejneného počtu obyvateľov obce Hradisko vyplýva, že minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva je 40 podpisov.

 

 

Obec Hradisko v zmysle č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje

 

Meno a priezvisko, telefónne číslo na zapisovateľa miestnej volebnej komisie a jeho sídlo:

Alena Pietrzyková, 0948/277 711, Hradisko 25

 

Email: obechradisko@gmail.com

 

 
 
 

Obec Hradisko zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie: obechradisko@gmail.com