DELGOVANIE ČLENA A NÁHRADNÍKA DO OVK

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky na e-mailovú adresu:
 
 obechradisko@gmail.com.
 
Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.