HLASOVACÍ PREUKAZ

 
Žiadosť o vydanie Hlasovacieho preukazu možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky na e-mailovú adresu:
 
 obechradisko@gmail.com.
 
Lehota na doručenia žiadosti sa končí uplynutím posledného dňa lehoty (1. kolo volieb do 22. 03. 2024 a d2. kolo do 05. 04. 2024). Na žiadosti doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.