Obec Hradisko dáva na vedomie, že:

- sadzby dane z nehnuteľnosti zostávajú v platnosti, tak ako po minulé obdobia,

- miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2021 je stanovená vo výške 16,00 €.

 

VZN č. 1_2020_O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad.pdf (569213)