Všeobecne záväzné nariadenie OBCE HRADISKO

č. 2/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Obecné zastupiteľstvo v Hradisku sa podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 39 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN"): 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Toto VZN upravuje podrobnosti pre nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadmi z domácností vznikajúcimi na území obce, najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi a o miestach určených na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.

2. Toto VZN sa vydáva s cieľom stanoviť pre Obec Hradisko (ďalej len „obec“) vhodný systém nakladania s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností a jeho zavedením a realizáciou:

a) zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na území obce na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci a zabezpečenie priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov (§ 39 ods. 5, písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon o odpadoch“),

b) zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov (§ 39 ods. 5, písm. b) zákona o odpadoch).

3. Toto VZN ustanovuje pravidlá, práva a povinnosti pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce, najmä spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi ako aj miesta určeného na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.

Článok 2

Základné pojmy

1. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť (§ 2 ods. 1 zákona o odpadoch).

2. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov (§ 2 ods. 2 zákona o odpadoch). 

3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza (§ 2 ods. 3 zákona o odpadoch).

4. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má jednu alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch (§ 2 ods. 13 zákona o odpadoch).

5. Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území mesta pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania, alebo činnosti právnickej osoby, alebo fyzickej osoby – podnikateľa, za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napr.: zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce, alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb a fyzických osôb (§ 2 ods. 14 zákona o odpadoch).

6. Stavebné odpady sú všetky druhy odpadu vznikajúce pri stavebnej činnosti (napr. betón, tehly, škridle, keramika, materiály na báze sadry, drevo, sklo, plasty, asfalt, decht, výrobky z dechtu, vyťažená zemina, izolačné materiály, zmesný a demolačný odpad).

7. Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu, alebo pri ktorých je potrebné ohlásenie stavebnému úradu (stavebný zákon) v rozsahu do 1 m3 ako sú napr.

- oprava a údržba rodinných domov,

- údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov.

8. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu (§ 39 ods. 1 zákona o odpadoch).

9. Nebezpečný komunálny odpad je odpad z domácností s obsahom škodlivín, ktorý svojimi nebezpečnými vlastnosťami znižuje možnosť zhodnotenia zložiek komunálneho odpadu, prípadne svojimi vlastnosťami a charakterom negatívne ovplyvňuje životné prostredia (batérie, akumulátory, žiarivky, oleje a tuky, kyseliny, zásady …).

10. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, potravinársky a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov (§ 2 ods. 23 zákona o odpadoch).

11. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov (§ 2 ods. 34 zákona o odpadoch).

12. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných, priemyselných a inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb (§ 54a ods. 4 zákona o odpadoch). Elektroodpadom podľa prílohy č. 3a zákona sú: veľké domáce spotrebiče, malé domáce spotrebiče, informačné technológie a telekomunikačné zariadenia, spotrebná elektronika, svetelné zdroje, elektrické a elektronické nástroje (s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov), hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely, zdravotnícke prístroje (s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov, prístroje na monitorovanie a kontrolu, predajné automaty).

13. Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom podľa § 2 ods. 1 zákona o odpadoch vrátane všetkých komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje (§ 54a ods. 3 zákona o odpadoch).

14. Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a poľa, ktoré spadajú do kategórie elektrozariadení uvedených v prílohe č. 3a a ktoré sú určené na použitie pri hodnote napätia do 1000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd (§ 54a ods. 2 zákona o odpadoch).

15. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu (§ 39 ods. 4 zákona o odpadoch).

16. Objemné odpady sú komunálne odpady a drobný stavebný odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer uložiť do štandardných zberných nádob, alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý je možné týmito nádobami vyviezť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu. Patria sem: sanita (napr. umývadlo, vaňa), dvere, nábytok, veľkorozmerné časti bytového jadra a pod.

17. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu, vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa (§ 2 ods. 5 zákona o odpadoch).

18. Obchodník je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, vrátane takých obchodníkov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe (§ 2 ods. 24 zákona o odpadoch).

19. Sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane takých sprostredkovateľov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe (§ 2 ods. 25 zákona o odpadoch).

20. Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie (§ 2 ods. 6 zákona o odpadoch).

21. Zneškodňovanie odpadu je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získavanie látok alebo energie (§ 2 ods. 7 zákona o odpadoch).

22. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov (§ 2 ods. 8 zákona o odpadoch).

23. Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi (§ 2 ods. 9 zákona o odpadoch).

24. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré je možné po oddelení zaradiť ako samostatné druhy (§ 2 ods. 10 zákona o odpadoch).

25. Triedený zber je zber, pri ktorom sa prúd odpadu oddeľuje podľa typu a kategórie odpadu, aby sa uľahčilo špecifické spracovanie odpadu (§ 2 ods. 26 zákona o odpadoch).

26. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komunálnych odpadov (§ 39 ods. 3 zákona o odpadoch).

27. Systém zberu komunálneho odpadu je spôsob zberu a prepravy komunálneho odpadu, spôsob triedenia jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi ako aj počet a typ zberných nádob, kontajnerov a určenie miest na ukladanie týchto odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.

28. Zberná nádoba a kontajner sú typizované nádoby určené na ukladanie zložiek komunálnych odpadov, tiež veľkokapacitný kontajner a odpadkový kôš umiestnený na verejnom priestranstve, v ktorom sú zložky komunálneho odpadu prechodne zhromaždené do doby ich vývozu.

29. Stanovište zberných nádob alebo kontajnerov je miesto vyhradené na umiestnenie zberných nádob alebo kontajnerov, ktoré vyhovuje hygienickým, estetickým a protipožiarnym požiadavkám a je prístupné vlastníkovi, nájomcovi alebo správcovi nehnuteľnosti a vozidlám zabezpečujúcim zber a prepravu komunálnych odpadov.

30. Oprávnená organizácia na vykonávanie zberu, prepravy, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území mesta je právnická alebo fyzická 

osoba, ktorá má na vykonávanie tejto činnosti s mestom uzatvorenú zmluvu (§ 39 ods. 10 zákona o odpadoch).

31. Harmonogram vývozu je rozpis vypracovaný oprávnenou organizáciou, v ktorom sú uvedené dni zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu z jednotlivých zberných nádob a zber a preprava vytriedených zložiek komunálneho odpadu.

32. Intervalový systém zberu je zmluvne dohodnutý interval vývozu odpadu od držiteľa odpadu oprávnenou organizáciou.

33. Objednávkový systém zberu je zber nepravidelný a realizovaný na základe objednávky držiteľa odpadu. Držiteľ odpadu objednávky na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu predkladá oprávnenej organizácii.

34. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vnikajú na území mesta podľa osobitných predpisov (§ 77 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, VZN Obce Hradisko o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady).

35. Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov, znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadom v súlade so zákonom o odpadoch (§ 2 ods. 4 zákona o odpadoch).

36. Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov (§ 2 ods. 11 zákona o odpadoch).

37. Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrch zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj miesto, na ktorom pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby (interná skládka), ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné uloženie odpadov. Za skládku odpadov sa nepovažuje zariadenie, kde sa ukladajú odpady na účel ich úpravy pred ich ďalšou prepravou na miesto, kde sa budú upravovať, zhodnocovať alebo zneškodňovať, ak čas ich uloženia pred ich zhodnotením alebo upravením nepresahuje spravidla tri roky, alebo pred ich zneškodnením nepresahuje jeden rok (§ 2 ods. 18 zákona o odpadoch).

Článok 3

Pravidlá nakladania s odpadmi

1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia alebo povolenia vydaného na základe zákona o odpadoch povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím alebo povolením (§ 18 ods. 1 zákona o odpadoch).

2. Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k:

a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,

b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom,

c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu (§ 18 ods. 2 zákona o odpadoch).

3. Zakazuje sa:

a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch (§ 18 ods. 4 písm. a) a týmto VZN,

b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so zákonom o odpadoch (§ 18 ods. 4 písm. b), 

c) používať zbernú nádobu na iný účel ako je určené týmto VZN,

d) vhadzovať zmesový komunálny odpad do vriec určených na vytriedené zložky komunálneho odpadu (vrecia na triedený zber),

e) vyberať a odnášať odpad zo zberných nádob okrem subjektu, ktorý má uzatvorenú zmluvu s obcou na nakladanie s odpadmi (oprávnená organizácia),

f) do zbernej nádoby alebo vriec na triedený odpad ukladať odpad z údržby zelene (tráva, lístie, konáre),

g) do zbernej nádoby alebo vriec na triedený odpad ukladať stavebný odpad z rekonštrukcií domov,

h) do zbernej nádoby ukladať objemný odpad, odpad zo zdravotníckych zariadení, zdravotne závadné odpadky z výrobní a predajní potravín a mäsa (aj reštaurácií), iný odpad živočíšneho pôvodu (perie, trus od domácich hospodárskych zvierat), nebezpečný odpad (rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, oleje a tuky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce látky, cytotoxické a cytostatické liečivá, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, drevo obsahujúce nebezpečné látky, odpady z vymetania komínov, rádioaktívny, výbušný, horľavý, žieravý a infekčný odpad, taktiež problémové látky, pre ktoré existuje zber alebo výkup, odpad zo žúmp a septikov a iný odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie obyvateľov,

i) spaľovať alebo inak znehodnocovať odpad a jeho zložky v zbernej nádobe; spaľovať lístie, trávu a ostatný odpad zo záhrad na otvorenom ohnisku, ak nie je táto výnimka povolená Hasičským a záchranným zborom; spaľovať odpady v tepelných zdrojoch, ktoré nie sú priamo určené k spaľovaniu odpadu,

j) ukladať odpad mimo zbernej nádoby,

k) svojvoľne vytvárať skládky,

l) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,

m) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností,

n) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácií,

o) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových olejov do pôdy.

4. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, je povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému úradu životného prostredia a obci (§ 18 ods. 7 zákona o odpadoch).

5. Obvodný úrad životného prostredia na základe oznámenia, z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu štátnej správy alebo obce začne konanie o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch, takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady. Ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zistená osoba je povinná na vlastné náklady zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodnenie osobou, ktorá má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou (§ 18 ods. 8 zákona o odpadoch).

6. Ak sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch alebo sa nepreukáže niektorá zo skutočností uvedených v § 18 ods. 8 písm. a) až c) zákona o odpadoch, zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady príslušný úrad životného prostredia; ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné náklady zabezpečí obec. 

Článok 4

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, povinnosti pôvodcu odpadu a oprávnenej organizácie

1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území mesta, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“), zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom (§ 39 ods. 2 zákona o odpadoch).

2. Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí obci miestny poplatok. Náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi hradí obec z miestneho poplatku podľa osobitného predpisu (§ 77 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov) okrem prípadov podľa § 18 ods. 8 alebo 10 a okrem nákladov na systém oddeleného zberu odpadu z elektrozariadení z domácností a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne. Výnos miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie (§ 39 ods. 9 zákona o odpadoch).

3. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN (§ 39 ods. 7 zákona o odpadoch).

4. Pôvodca a držiteľ odpadu je povinný:

a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v obci, pričom

- všetci pôvodcovia odpadu sú povinní stať sa účastníkmi systému zberu komunálneho odpadu,

- noví platitelia poplatku sú povinní oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti,

b) triediť a zhromažďovať vytriedené zložky komunálneho odpadu ukladaním do vriec, prípadne miest na to určených, podľa systému triedeného zberu komunálnych odpadov na území obce a podmienok tohto VZN,

c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci,

5. Prípadní prevádzkovatelia kuchyne na území obce sú povinní zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre kuchynský a reštauračný odpad, ktorého sú pôvodcom.

6. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou (ďalej len oprávnená organizácia), ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama. Obec v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy, zhodnocovania alebo zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli v súlade s platným programom odpadového hospodárstva obce a s týmto VZN. Zmluva sa uzatvára spravidla na určitý čas. (§ 39 ods. 10 zákona o odpadoch).

7. Oprávnená organizácia je pri manipulácii s komunálnymi odpadmi povinná:

a) vyprázdňovať zbernú nádobu tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným, požiarnym a iným problémom, ku škode na majetku a k poškodeniu životného prostredia,

b) umiestniť zbernú nádobu po jej vyprázdnení späť na ich stanovište,

c) dodržiavať dohodnutú intenzitu vývozu odpadov,

d) uskutočniť náhradný vývoz odpadu ak nebolo možné dodržať dohodnutý interval vývozu (poveternostné podmienky, porucha zberného vozidla a pod.), najneskôr však do 48 hodín,

e) zaraďovať jednotlivé druhy komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, s ktorými nakladá na území obce, podľa platného Katalógu odpadov, viesť a uchovávať evidenciu o množstve a druhu prijatých odpadov, spôsobe ich zhodnotenia alebo zneškodnenia,

f) ak v dôsledku premiestňovania alebo vyprázdňovania zberných nádob znečistí verejné priestranstvo, stanovište zberných nádob alebo iný priestor, je oprávnená organizácia povinná znečistenie okamžite odstrániť.

8. Obec pre plnenie povinností podľa § 19 ods. 1 písm. h) a i) zákona o odpadoch je oprávnené požadovať od prevádzkovateľa kuchyne, držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, potrebné informácie (§ 39 ods. 11 zákona o odpadoch).

9. Prevádzkovateľ kuchyne a držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi (§ 39 ods. 12 zákona o odpadoch).

Článok 5

Systém zberu a nakladania s komunálnymi odpadmi a ich zložkami

1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.

2. Každý je povinný komunálny odpad zhromažďovať, triediť a odovzdávať k využitiu a zneškodňovaniu podľa systému stanoveného týmto VZN.

3. Fyzické osoby (občania):

a) na území obce je zavedený intervalový zber komunálneho odpadu z domácností podľa potreby vývozu,

b) na území obce sa používajú na zber komunálneho odpadu z domácností tieto typy zberných nádob:

- 7 m3 veľkoobjemový kontajner na zmesový komunálny odpad z domácnosti, ktorý nie je ďalej triediteľný,

- vrecia na triedený zber,

- plastová nádoba na zber žiariviek,

- zberná nádoba E-Box na zber drobných elektrozariadení,

- zberná nádoba B-Box na zber batérií a akumulátorov.

3.1. Do zbernej nádoby na komunálny odpad z domácností je možné ukladať iba zmesové komunálne odpady z domácností, ktoré nie sú ďalej triediteľné. Do tejto nádoby je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo, konáre a pod.), zložky komunálneho odpadu, ktoré sú zbierané osobitne v rámci zavedeného systému triedeného zberu ako aj všetky ostatné (nie komunálne) odpady. 

4. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia:

4.1. Komunálne odpady sú právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia na území obce povinní zhromažďovať len v nádobách na to určených a k tomuto účelu vyhradených.

4.2. Do zberných nádob na komunálne odpady, ktorých pôvodcom sú právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, je možné ukladať iba zmesový komunálny odpad. Do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo a pod.), triedené zložky komunálneho odpadu, ktoré sú zbierané osobitne v rámci zavedeného systému triedeného zberu ako aj všetky ostatné (nie komunálne) odpady vznikajúce pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacej predmet podnikania.

4.3. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia sú povinní odpady vznikajúce pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacej predmet podnikania (nie komunálne odpady, vrátane obalov) zhodnocovať alebo zneškodňovať na vlastné náklady na základe zmluvného vzťahu s oprávnenou organizáciou. Takto vzniknuté odpady nie sú komunálnym odpadom a za ich zhodnotenie alebo zneškodnenie zodpovedá pôvodca odpadu.

4.4. Obec si vyhradzuje právo kedykoľvek náhodne vykonať kontrolu množstva vyprodukovaného a odvezeného odpadu.

Článok 6

Systém zhromažďovania a triedenia komunálnych odpadov

1. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný vytriediť z komunálnych odpadov zložky komunálneho odpadu – druhotné suroviny (sklo, papier, plasty a kovy) prostredníctvom vrecového zberu.

2. Odpady z papiera:

a) odpady z papiera sa triedia do plastového vreca modrej farby,

b) do odpadu papiera patria: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.,

c) do odpadu papiera nepatria: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier a pod..

3. Odpady z plastu:

a) odpady z plastu sa triedia do plastových vriec žltej farby,

b) do odpadov z plastu patria: PE (polyetylén) – LDPE a HDPE: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš; PET (polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov; PP (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky; PS (polystyrén): penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky; PVC (polyvinylchlorid): vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.,

c) do odpadov z plastu nepatria: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod..

4. Odpady z kovu vrátane kovových obalov:

a) odpady z kovu vrátane kovových obalov sa triedia do plastových vriec červenej farby; väčšie kusy kovového dopadu sa odovzdávajú do zberu objemného odpadu,

b) do odpadu z kovu vrátane kovových obalov patria: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový 

šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové viečko, klinec, sponka, spinka, špendlík, kovová rúrka, starý kľúč, zámok, konzervy, oceľové plechovky, ventil, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá a z kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje. Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál,

c) do odpadu z kovu vrátane kovových obalov nepatria: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

5. Odpady zo skla:

a) odpady zo skla sa triedia do plastových vriec zelenej farby,

b) do odpadu zo skla patria: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.,

c) do odpadu zo skla nepatria: korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod..

6. Vrecia je možné si vyzdvihnúť bezplatne v kancelárii obecného úradu.  

7. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia si zber a likvidáciu vytriedených zložiek odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacej predmet podnikania (napr. obalové materiály) zabezpečujú na vlastné náklady na základe zmluvného vzťahu s oprávnenou osobou tak, aby nedošlo k znečisteniu verejných priestranstiev a ich okolia.

Článok 7

Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi

1. Obec zabezpečuje na svoje náklady podľa potreby, najmenej 2-krát do roka, zber a prepravu drobných stavebných odpadov od obyvateľov obce na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenie a to za predpokladu, že drobný stavebný odpad vznikol na území obce.

2. Oprávnená organizácia v spolupráci s obcou oznámi miestne obvyklým spôsobom (internetová stránka mesta, obecná nástenka) termín zberu. Zber drobného stavebného odpadu sa uskutoční prostredníctvom veľkoobjemového kontajnera.

3. Obyvatelia obce sú povinní ukladať drobný stavebný odpad výhradne do veľkoobjemových kontajnerov.

4. Občan ako fyzická osoba, ktorý realizuje stavebné práce na svojom rodinnom dome, pri ktorých vzniká stavebný odpad, je povinný ho likvidovať na vlastné náklady a na oprávnené miesto (skládka odpadu v obci Ľubica).

5. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí vykonávajú v obci stavebné práce sú povinné taktiež likvidovať na vlastné náklady a na oprávnené miesto (skládka odpadu v obci Ľubica).

6. Stavebný odpad, ktorý vzniká pri stavbe nových hrobových miest, alebo ich rekonštrukcii na cintoríne, je nájomca hrobového miesta, alebo zhotoviteľ týchto prác povinný zlikvidovať na vlastné náklady a na oprávnené miesto (skládka odpadu v obci Ľubica).

7. Zhodnotenie alebo zneškodnenie stavebných odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacej predmet podnikania právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov (ktoré nie 

sú komunálnymi odpadmi a vznikajú na území mesta) sú tieto osoby povinné zabezpečiť na vlastné náklady na základe objednávky u oprávnenej organizácie tak, aby nedošlo k znečisteniu verejných priestranstiev a ich okolia (betóny, okná, strešná krytina a pod.).

8. Ak práce, pri ktorých vzniká stavebný odpad, realizuje právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, sú povinní na vyžiadanie obce predložiť kópiu potvrdenia o uložení odpadu na skládku alebo inom využití (zhodnotení) odpadu.

9. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných a demolačných prác a výstavby, údržby, rekonštrukcie a demolácie komunikácií je ten, kto vykonáva tieto práce.

10. Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky (druhy stavebného odpadu podľa katalógu odpadov: kovy, drevo, sklo, plasty,….) a tieto účelne zhodnotiť v súlade so systémom triedeného zberu.

12. Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo verejného priestranstva alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu obce s využitím verejného priestranstva takým spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.

13. Iné nakladanie s drobným stavebným odpadom (najmä ukladanie do zbernej nádoby určenej pre systém zberu komunálneho odpadu, umiestnenie vedľa zberných nádob) sa zakazuje.

Článok 8

Nakladanie s objemnými odpadmi

1. Obec zabezpečuje na svoje náklady podľa potreby, najmenej 2-krát do roka, zber a prepravu objemných odpadov od obyvateľov obce na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenie a to za predpokladu, že objemný odpad vznikol na území mesta.

2. Oprávnená organizácia v spolupráci s obcou oznámi miestne obvyklým spôsobom (internetová stránka obce, obecná nástenka) termín zberu objemného odpadu. Zber objemných odpadov sa uskutoční prostredníctvom veľkoobjemového kontajnera (s objemom 7 m3).

3. Obyvatelia obce sú povinní ukladať objemné odpady výhradne do veľkoobjemového kontajnera. Objemné odpady musia byť do kontajnera ukladané v zmenšenom objeme (napr. v rozobratom stave na dosky).

4. Občan ako fyzická osoba, ktorá má vo svojej domácnosti nahromadený väčší obsah objemného odpadu je povinná ho likvidovať na vlastné náklady a na oprávnené miesto (skládka odpadu v obci Ľubica).

Článok 9

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi zo záhrad a cintorínov

1. Biologicky rozložiteľný odpad (tzv. zelený odpad) z domácností (zo záhrad a pod.) sa rozumie najmä burina, neupotrebiteľné zvyšky úrody, konáre z orezávky stromov a kríkov, lístie, tráva, kvety, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný pop a pod. 

2. Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patrí: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení, ale aj z kuchýň

domácností a pod..

3. Medzi zelený a kuchynský odpad nepatria: kameň, obväz, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakáľačky“, a pod.

4. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad sú pôvodcovia povinní prednostne kompostovať, pokiaľ nemajú iné využitie.

5. Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný odpad do zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad, alebo ukladať vedľa nich a zneškodňovať tento druh odpadu spaľovaním.

6. Zber a preprava biologicky rozložiteľného odpadu z domácností je zabezpečovaná podľa potreby obcou prostredníctvom oprávnenej organizácie.

7. Zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z údržby a starostlivosti o verejnú zeleň zabezpečuje podľa objemu odpadu obec prostredníctvom oprávnenej organizácie pristavením vozidla a naložením priamo na vozidlo, podľa skutočnej potreby počas celého roka. Oprávnená organizácia je povinná zabezpečiť druhotné využitie týchto bioodpadov.

8. Odpady z cintorína sa zhromažďujú v KUKA nádobách umiestnených v areáli cintorína. Do týchto nádob môžu obyvatelia zhromažďovať odpady z jeho údržby. Do kontajnerov nie je dovolené ukladať zvyškový komunálny odpad a iné druhy odpadov, ktoré nepochádzajú z cintorína.

Článok 10

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom

1. Prevádzkovatelia kuchyne na území obce sú povinní zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre kuchynský a reštauračný odpad, ktorého sú pôvodcom. Prevádzkovatelia kuchyne sú povinní:

a) zabezpečiť také typy zberných nádob podľa množstva a druhu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu svojej prevádzky, aby boli zberné nádoby vhodné na ukladanie takéhoto druhu odpadu (zamedzenie šíreniu pachu, zamedzenie pretekaniu obsahu z nádoby, a pod.),

b) zabezpečiť si frekvenciu zvozu takéhoto odpadu tak, aby ukladanie tohto odpadu nespôsobovalo žiadne hygienické a epidemiologické problémy, šírenie pachu a iných nežiaducich účinkov takéhoto odpadu, ktorý podlieha rozkladu minimálne však 1x za 7 dní,

c) primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy a verejnosť,

d) zabezpečiť si umiestnenie zberných nádob vo svojich prevádzkach, na svojich pozemkoch alebo pozemkoch ku ktorým majú užívacie právo. Ukladanie zberných nádob na verejných priestranstvách je zakázané.

2. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).

3. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky.

4. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý má potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom.

5. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný pri nakladaní s týmto odpadom postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

6. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach atď. (Nariadenie EP a Rady č. 1069/2009).

7. Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na svojom území pre obyvateľov obce, pretože najmenej 50% obyvateľov obce kompostuje vlastný biologicky rozložiteľný odpad na svojich domácich kompostoviskách. Týmto nie je dotknutá povinnosť prevádzkovateľa kuchyne zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.

Článok 11

Odpady z elektrozariadení

1. Obyvatelia môžu celoročne odovzdávať elektroodpad z domácností na zbernom mieste obecného úradu. Elektroodpad musí byť kompletný, bez chýbajúcich častí.

2. Obyvatelia môžu elektroodpad odovzdávať prostredníctvom distribútorov elektrozariadení. Distribútor elektrozariadení je povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber v prevádzkach, ktoré slúžia na predaj elektrozariadení. Distribútor elektrozariadení môže spätný odber odmietnuť, ak odovzdaný elektroodpad neobsahuje základné komponenty elektrozariadenia, z ktorého pochádza, alebo ak z dôvodu kontaminácie iným odpadom predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu; s odmietnutým elektroodpadom sa ďalej nakladá podľa § 19 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch.

Článok 12

Zber, preprava a zneškodňovanie odpadov s obsahom škodlivín

1. Nakladanie s komunálnymi odpadmi s obsahom škodlivých látok, ktoré vznikli na území obce a ktorých pôvodcom sú obyvatelia obce, zabezpečuje obec na základe zmluvného vzťahu prostredníctvom oprávnenej organizácie

 2. Ide o vytriedené zložky komunálneho odpadu, kategorizované ako nebezpečné odpady v rámci komunálneho odpadu z domácností. Takýto odpad je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich, ako aj na iné miesta ako na miesta na to určené.

3. Takýto odpad možno odovzdať na zbernom mieste obecného úradu.

4. Obec zabezpečuje prostredníctvom oprávnenej organizácie zber, prepravu a zneškodnenie odpadov s obsahom škodlivín (tzv. nebezpečné odpady) 2-krát ročne.

5. Komunálny odpad s obsahom škodlivých látok je zakázané navzájom zmiešavať a ukladať spolu s ostatnými komunálnymi odpadmi.

6. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia si zber a zneškodňovanie nebezpečných odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacom predmet podnikania zabezpečujú na vlastné náklady v súlade s platnou právnou úpravou uzatvorením zmluvy s príslušnou oprávnenou osobou.

Článok 13

Kal zo septikov a žúmp

1. Zber, prepravu a zneškodňovanie kalov zo septikov a žúmp môžu vykonávať len organizácie, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie.

2. Majitelia septikov a žúmp, resp. ich správcovia, užívatelia alebo nájomcovia sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodnenie kalov prostredníctvom oprávnenej osoby.

Článok 14

Nakladanie s komunálnymi odpadmi z verejných priestranstiev a verejných komunikácií

1. Zber a zneškodňovanie odpadov z verejných priestranstiev a z verejných komunikácií zabezpečuje obec na svoje náklady pravidelne počas celého roka, vrátane zberu posypového materiálu po zimnej údržbe. Obec rozhodne o druhotnom využití zozbieraného posypového materiálu, resp. o jeho zneškodnení v súlade so zákonom.

2. Na verejných priestranstvách zabezpečí obec na svoje náklady v dostatočnom počte verejné odpadkové koše, rozmiestni ich v jednotlivých oblastiach obce podľa skutočných potrieb v zónach obce s najväčším pohybom obyvateľov a zabezpečí ich pravidelné vyprázdňovanie a údržu na vlastné náklady.

Článok 15

Nakladanie s humánnymi a veterinárnymi liekmi nespotrebovanými fyzickými osobami

1. Patria sem lieky nespotrebované fyzickými osobami pod katalógovým číslom 20 01 31 a 20 01 32, ktoré je potrebné odovzdávať do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať. 

Článok 16

Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ďalej len “poplatok”, platí obci pôvodca odpadu.

2. Sadzba poplatku a spôsob úhrady je stanovená na jeden rok príslušným všeobecne záväzným nariadením obce.

3. Výnos miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu a zneškodňovanie.

Článok 17

Priestupky a pokuty

1. Priestupku sa dopustí ten, kto:

a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom o odpadoch (§ 18 ods. 4 písm. b)) a s týmto VZN – pokuta 165,96 €,

b) uloží komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na iné miesto, než na to určené obcou v rozpore so zákonom o odpadoch (§ 18 ods. 4 písm. a) a § 39 ods. 8 písm. c)) a s týmto VZN – pokuta do 165, 96 €,

c) bezodkladne neoznámi príslušnému obvodnému úradu životného prostredia, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch (§ 18 ods. 7) a s týmto VZN – pokuta do 165,96 €,

d) neposkytne obcou požadované údaje v súvislosti s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v zmysle zákona o odpadoch (§ 39 ods. 12) - pokuta do 165,96 €,

e) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore so zákonom o odpadoch (§40c) a s týmto VZN – pokuta 165,96 €

2. Za porušenie ustanovení tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom môže obec podľa § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 6638 €.

3. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o tom, kto sa konania podľa ods. 2 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia VZN. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

4. Výnosy z pokút sú príjmom obce.

Článok 18

Kontrola dodržiavania ustanovení VZN

1. Kontrolu dodržiavania povinností uložených týmto nariadením sú oprávnení vykonávať:

a) starostka obce,

b) poslanci obecného zastupiteľstva,

c) iné osoby poverené starostkou obce.

Článok 19

Záverečné ustanovenia

1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Hradisko sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hradisku dňa 25. 04. 2013 v hlasovaní 3/5 väčšinou prítomných poslancov.

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 12. 5. 2013.