Všeobecne záväzné nariadenie OBCE HRADISKO

č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hradisko vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa uznieslo na tomto nariadení:

 

Časť I.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

§ 1

Všeobecné ustanovenie

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) obec Hradisko:

a) ukladá miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

b) určuje sadzbu dane a poplatku, spôsob vyberania dane a poplatku, daňovú povinnosť daňovníka a poplatníka.

 

§ 2

(1) Obec Hradisko na svojom území ukladá tieto miestne dane:

a) daň z nehnuteľností,

b) daň za psa,

c) daň za užívanie verejného priestranstva.

 

(2) Obec Hradisko na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).

 

 

Časť II.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

 

§ 3

Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností zahŕňa:

a) daň z pozemkov,

b) daň zo stavieb.

 

§ 4

Hodnoty pozemkov

Správca dane ustanovuje na území obce Hradisko hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za:

              a) 0,0663 EUR / m2 - orná pôda,

b) 0,0189 EUR / m2 - trvalé trávne porasty,

c) 1,3200 EUR / m2 - záhrady,

d) 1,3200 EUR / m2 - zastané plochy a nádvoria,

e) 1,3200 EUR / m2 - ostatné plochy,

f) 0,0746 EUR/ m2 v prípade, že daňovník nepreukáže znaleckým posudkom cenu podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty - lesné pozemky, na ktorých sú g) 13,2700 EUR / m2 - stavebné pozemky.

 

§ 5

Sadzba dane

Správca dane určuje pre pozemky na území obce Hradisko ročnú sadzbu dane z pozemkov nasledovne:

a) orná pôda                                0,35%

b) trvalé trávne porasty                0,35%

c) záhrady                                    0,35%

d) zastané plochy a nádvoria       0,30%

e) ostatné plochy                         0,35%

f) lesné pozemky                          0,35%

              g stavebné pozemky                     0,35%

 

 

Časť III.

DAŇ ZO STAVIEB

 

§ 6

Sadzba dane

(1) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:

 

a) 0,040 EUR za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b) 0,099 EUR za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,

c) 0,139 EUR za samostatne stojace garáže,

d) 0,500 EUR za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou

e) 0,040 EUR za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až d).

 

(2) Správca dane pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok za každé ďalšie podlažie vo výške 0,02 € za každý aj začatý m2 okrem prvého nadzemného podlažia.

 

 

Časť IV.

DAŇ ZA PSA

 

§ 7

Sadzba dane

Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok sú 2,-€.

 

 

Časť V.

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

 

§ 8

(1) Verejnými priestranstvami pre účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce a to parcely č. 478/1, 478/3, 478/4, 921/1, 921/4, 921/5, 921/6.

 

(2) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,

b) umiestnenie stavebného zariadenia,

c) umiestnenie predajného zariadenia,

d) umiestnenie dočasnej skládky (napr. tuhých palív, stavebného materiálu),

e) dočasné parkovanie vozidla.

 

(3) Daňovník je povinný písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive uvedeného v prílohe č. 1 nariadenia, ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti.

 

§ 9

Sadzba dane

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň je:

 

a) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb              0,333 €

b) za umiestnenie stavebného zariadenia                                               0,332 €

c) za umiestnenie predajného zariadenia                                                1,661 €

d) za umiestnenie dočasnej skládky                                                       0,332 €

f) dočasné parkovanie vozidla                                                                 0,10 €

 

 

Časť VI.

POPLATOK

 

§ 10

(1) Obec nemá zavedený množstvový zber.

 

(2) Sadzba poplatku a hodnota koeficientu:

a) Obec ustanovuje sadzbu poplatku 0,0214 € za osobu a kalendárny deň.

b) Obec ustanovuje hodnotu koeficientu 1.

 

§ 11

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku

(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia v prípade, že poplatník si splní oznamovaciu povinnosť podľa § 80 zákona v zákonom stanovenej lehote a o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti písomne požiada.

 

(2) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. Túto skutočnosť preukáže poplatník najneskôr do 20.12. zdaňovacieho obdobia relevantným dokladom:

-   Potvrdením z miestne príslušného úradu (evidencia obyvateľov) o vycestovaní do zahraničia (podľa § 9 zákona č.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri SR),

-   Potvrdením o dobe pobytu v zariadení na výkon trestu, vo výchovnom zariadení, v zariadení poskytujúcom zdravotnícke a sociálne služby v príslušnom zdaňovacom období,

-   Poplatník s trvalým pobytom v obci predloží potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci a potvrdenie o zaplatení poplatku na príslušné zdaňovacie obdobie v mieste prechodného pobytu,

-   Poplatník s trvalým pobytom v obci Hradisko, ktorý sa dlhodobo (viac ako 90 dní) zdržuje mimo miesta trvalého pobytu predloží potvrdenie ubytovacieho zariadenia o počte dní, počas ktorých bol poplatník v príslušnom zdaňovacom období ubytovaný v ubytovacom zariadení,

-   Poplatník s trvalým pobytom v obci Hradisko, ktorý dlhodobo (viac ako 90 dní) pracuje mimo miesta trvalého pobytu a z toho titulu prechodne býva mimo miesta trvalého pobytu predloží potvrdenie zamestnávateľa o skutočne odpracovaných dňoch v príslušnom zdaňovacom období v mieste výkonu práce podľa pracovnej zmluvy spolu s predložením kópie pracovnej zmluvy,

-   Potvrdenie školy o návšteve školy s  presným určením počtu dní z evidencie dochádzky v zdaňovacom období predloží poplatník, ktorý nedochádza do miesta školy denne z miesta trvalého pobytu.

 

 

Časť VII.

SPOLOČNÉ, ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

§ 12

(1) Daň z nehnuteľnosti, daň za psa vyrubuje správca dane jedným rozhodnutím každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie.

 

(2) V prípade vzniku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia pri dani za psa vyrubí daň na základe čiastkového priznania.

 

§ 13

Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí

Obec Hradisko ako správca dane z nehnuteľností ustanovuje, že daň v úhrne najviac do 2,00 EUR sa nebude vyrubovať ani vyberať.

 

§ 14

(1) Ak zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov neustanovuje inak, postupuje sa podľa zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

 

(2) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Hradisko sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hradisku dňa 15. 12. 2015 v hlasovaní 3/5 väčšinou prítomných poslancov.

 

(3) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Hradisko č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, schválené Uznesením č. 63/2014.

 

(4) Prípady z obdobia pred účinnosťou tohto VZN posudzuje správca dane podľa platných a účinných VZN v príslušnom zdaňovacom období.

 

(5) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016.

 

Príloha č. 1, č.2, č.3 VZN č. 1_2015.pdf (30951)