Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hradisko 1/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach – Trhový poriadok

Obecné zastupiteľstvo v Hradisku na základe ustanovenia § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ustanovenia § 3 ods. 3 a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov a na základe zákona NR SR č. 349/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej „VZN“) č. 1/2012, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach a tento trhový poriadok.

PRVÁ ČASŤ

USTANOVENIA

§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce upravuje predaj tovarov a poskytovanie služieb na trhových miestach v katastrálnom území obce Hradisko.

(2) Trhovými miestami v katastrálnom území obce je: priestor pred budovou obecného úradu, priestor pred hasičskou zbrojnicou, priestor pred kostolom.

(3) Na určených trhových miestach sa môžu predávať výrobky a poskytovať služby, ktoré sú vymedzené v trhovom poriadku.

(4) Trhovými dňami sú: pracovné dni v týždni a dni cez víkend s predajným časom od 8.00 hod. do 20.00 hod.

(5) Správu trhových miest vykonáva Obec Hradisko.

DRUHÁ ČASŤ

TRHOVÝ PORIADOK

§ 2

Všeobecné ustanovenia

(1) Tento trhový poriadok ustanovuje práva a povinnosti správcu trhového miesta, zákaz predaja niektorých výrobkov, obmedzenie predaja výrobkov, druhy poskytovaných služieb, ambulantný predaj v obci a osoby, ktoré sú oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach.

(2) Trhový poriadok upravuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach, stanovuje orgány, ktoré sú oprávnené vykonávať dozor a ukladať sankcie.

§ 3

Základné pojmy

(1) Na účely tohto VZN sa rozumie

a) trhovým miestom trhovisko, tržnica, príležitostný trh a ambulantný predaj,

b) trhoviskom nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb,

c) tržnicou kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb v prevádzkárňach a na prenosných predajných zariadeniach,

d) príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve občanmi medzi sebou,

e) ambulantným predajom predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevadzkárňou; za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu.

(2) Za trhové miesto sa na účely tohto zákona považuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevadzkárňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj.

(3) Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov.

§ 4

Základné ustanovenia

(1) Obec Hradisko ako správca trhoviska v §. 1, ods. 1 tohto VZN určila trhové miesta v katastrálnom území obce Hradisko.

(2) Ten, kto predáva potravinyna trhových miestach:

a) zodpovedá za bezpečnosť a kvalitu predávaných potravín,

b) je povinný zabezpečiť hygienu predaja podľa osobitného predpisu, najmä vykonávať sústavné upratovanie, čistenie všetkého zariadenia používaného pri predaji, dezinfekciu, a v prípade potreby vykonanie dezinsekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,

c) je povinný zabezpečiť označenie, oddelené umiestnenie a predaj potravín na iný než pôvodný účel a takýto predaj zreteľne vyznačiť,

d) je povinný nebalené potraviny, ak to ich povaha vyžaduje, zabaliť do funkčne vhodného a zdravotne neškodného obalového materiálu a pri manipulácii s nimi používať čisté pomôcky a náradie,

e) nesmie meniť, odstraňovať a zakrývať údaje uvedené prevádzkovateľom potravinárskeho podniku na spotrebiteľskom balení,

f) je povinný zabezpečiť hygienický predaj nebalených pekárskych výrobkov prostredníctvom technických prostriedkov a technických zariadení,

g) nesmie spoločne predávať nezlučiteľné druhy výrobkov vzájomne ovplyvňujúce bezpečnosť a kvalitu potravín,

h) nesmie predávať potraviny po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti,

i) je povinný potraviny určené na osobitné výživové účely a nové potraviny a geneticky modifikované potraviny umiestňovať na trh len balené,

j) je povinný vzhľadom na povahu potraviny primerane skrátiť dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby uvedenej na obale potraviny, ak bola rozbalená na účel predaja jednotlivých častí, a ustanoviť podmienky ich ďalšieho uchovania tak, aby nedošlo k zhoršeniu kvality a bezpečnosti potraviny,

k) je povinný zabezpečiť, aby pri predaji a preprave potravín bol k dispozícii doklad o pôvode tovaru,

l) je povinný zabezpečiť pri ponuke na predaj a predaji potraviny uvádzané výživové tvrdenie a uvedenú výživovú hodnotu umiestniť na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny, ak už nie je uvedená na obale prevádzkovateľom potravinárskeho podniku,

m) je povinný uchovávať potraviny a suroviny pri teplotách deklarovaných prevádzkovateľom potravinárskeho podniku,

n) je povinný krájané potraviny alebo potraviny predávané na hmotnosť označovať údajom o ich zložení a dátume spotreby na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny; táto povinnosť sa nevzťahuje na balené potraviny vo výrobe, čerstvé ovocie a zeleninu,

o) nesmie ich predávať na miestach, na ktorých je predaj zakázaný podľa osobitného predpisu,

p) je povinný potraviny, ktorých trvanlivosť je viac ako 4 dni a doba zostávajúca do ich dátumu spotreby je kratšia ako 24 hodín, umiestniť oddelene a/alebo takýto výrobok označiť informáciou pre spotrebiteľa o blížiacom sa ukončení doby spotreby,

q) je povinný potraviny nevhodné na spotrebu ľuďmi alebo nebezpečné a predmety určené na styk s potravinami, ktoré ohrozujú zdravotnú bezpečnosť potravín, zneškodniť v zariadení podľa osobitného predpisu na vlastné náklady.

(3) Na trhových miestach možno predávať:

- potraviny (balené, nebalené) – mäso, mäsové výrobky, mlieko, mliečne výrobky, vajcia, mrazené krémy, med, ak sú splnené podmienky ustanovené v osobitnom predpise ,

- poľnohospodárske produkty – rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti a lesné plodiny,

- vlastné použité výrobky v primeranom množstve,

- spotrebné výrobky (textilné výrobky, odevné výrobky, domáce potreby, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, drogériový tovar) sa môžu predávať len na trhových miestach a v predpísanom čase.

(4) Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:

- brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,

- oprava dáždnikov, oprava obuvi,

- kľúčové služby,

- čistenie peria.

(5) V ambulantnom predaji v obci sa môžu predávať:

- knihy, denná a periodická tlač,

- zmrzlina balená a nebalená,

- ovocie a zelenina,

- jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,

- kvetiny.

(6) Príležitostné trhy na predaj výrobkov povoľuje obec a  vykonáva sa na schválených trhových miestach, resp. v sále kultúrneho domu v Hradisku.

§ 5

Oprávnenie na predaj

(1) Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať:

a)fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie,

b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej produkcie a lesné plodiny,

c) občania predávajúci použité vlastné výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

(2) Predávajúci na trhovom mieste musí mať povolenie na predaj vydané obcou a  musí mať svoje predajné zariadenie označené menom, resp. názvom.

(3) Pri ambulantnom predaji z pojazdných predajní má predajca povinnosť vlastniť na predmetné vozidlo Rozhodnutie o jeho schválení na túto činnosť príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vydaného na území SR a súčasne plniť povinnosti v ňom uložené. Taktiež musí dodržiavať sortiment uvedený v predmetnom rozhodnutí.

(4) Pri predaji potravinárskych výrobkov má predávajúci povinnosť zaregistrovať sa v zmysle § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov na mieste príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Poprad.

§ 6

Podmienky predaja na trhových miestach

(1) Zariadenia na predaj na trhovisku musia byť zastrešené a chránené proti nepriaznivým klimatickým vplyvom.

(2) Stánky na krátkodobý predaj potravín musia byť vybavené jednoduchými zariadeniami s tečúcou pitnou vodou na umývanie rúk a osobitne zariadeniami s tečúcou pitnou vodou na umývanie pracovného náradia, čistiacimi prostriedkami, mydlom, jednorazovými utierkami, papierom, nádobou na odpadky a podobne. Ak sa v takomto stánku pripravujú pokrmy, musia byť vybavené aj umývadlom na umývanie rúk a drezom s prívodom tečúcej teplej vody zahriatej najmenej na 45 °C a prívodom tečúcej pitnej vody.

(3) Ak nie je možné stánok na krátkodobý predaj napojiť na zdroj tečúcej pitnej vody, pitnú vodu možno donášať v nádobách na tento účel určených z vodovodu alebo zo sledovaného vodného zdroja, alebo dovážať cisternami z takéhoto zdroja; v takomto prípade potraviny a nápoje možno podávať len v nenávratných obaloch.

(4) Na trhových miestach sa smú predávať poľnohospodárske výrobky a tovary v súlade s platnou právnou úpravou a technickými a hygienickými normami. Výrobky a tovary musia byť zdravotne nezávadné. Predávajúci musí mať zdravotný preukaz, pokiaľ ide o predaj nasledovných druhov produktov: potraviny, zelenina a ovocie.

(5) Predávajúci je povinný používať ciachované váhy, miery a závažia. Tovar a výrobky je povinný predávajúci na požiadanie zabaliť tak, aby ich bolo možné prenášať.

(6) Lesné plody, poľnohospodárske výrobky a ďalšie poľnohospodárske produkty musia byť očistené, zbavené hrubých nečistôt a zvädnutých listov.

(7) Pri predaji húb musí mať predávajúci doklad o znalosti húb.

(8) Predávajúci je povinný udržiavať vyhradené miesto v čistom stave a po skončení predaja ho za sebou upratať.

(9) Poľnohospodárske výrobky a tovary musia byť viditeľne a zreteľne označené maloobchodnými cenami a ak je vystavený rovnaký druh tovaru vo viacerých akostných triedach, aj akostnou triedou.

(10) Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia musia mať pri predaji autorizovanú inšpekčnú knihu.

§ 7

Zákaz predaja

(1) Na trhových miestach je zakázané predávať:

- zbrane a strelivo,

- výbušniny a pyrotechnické výrobky,

- tlačoviny ohrozujúce mravnosť,

- tabak a tabakové výrobky,

- lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,

- jedy, omamné a psychotropné látky, lieky,

- automobily, motocykle a ich súčiastky a príslušenstvo,

- zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb.

(2) Obec môže na prechodné obdobie zakázať predaj aj ďalších výrobkov a produktov, pokiaľ je to v záujme obyvateľov obce.

TRETIA ČASŤ

NÁJOMNÉ ZA PREDAJ NA TRHOVÝCH MIESTACH

§ 8

Nájomné za poskytnuté trhové miesto

Predávajúci na trhových miestach sú povinní zaplatiť nasledovné nájomné za poskytnuté trhové miesto:

- nájomné za trhové miesto – fyzická osoba 2,00 €/hod.

- nájomné za trhové miesto – podnikateľ 2,00 €/hod.

- nájomné za trhové miesto – právnická osoba 2,00 €/hod.

ŠTVRTÁ ČASŤ

KONTROLA PREDAJA NA TRHOVÝCH MIESTACH

§ 9

Kontrola predaja na trhových miestach

(1) Predaj na trhových miestach riadi Obec Hradisko v súlade s VZN a trhovým poriadkom a vykonávaním dozoru nad dodržiavaním tohto VZN a trhového poriadku. Obec môže poveriť osobu – právnickú, alebo fyzickú – aby vykonávala správu trhových miest.

(2) Dozor nad predajom na trhových miestach v obci môžu kontrolovať:

a) starosta obce,

b) poverení poslanci obecného zastupiteľstva,

c) príslušné orgány štátnej správy.

(3) Predávajúci sa musí orgánu vykonávajúcemu dozor preukázať nasledovnými dokladmi:

a) občianskym preukazom,

b) povolením obce a potvrdením o zaplatení nájomného,

c) živnostenským oprávnením, resp. iným obdobným dokladom,

d) dokladmi, ktoré oprávňujú predávajúceho k predaju tovaru (zdravotný preukaz, doklad o znalosti húb, doklad o nadobudnutí tovaru, autorizovanú inšpekčnú knihu a pod.)

PIATA ČASŤ

SANKCIE

§10

Sankcie

V prípade porušovania jednotlivých ustanovení tohto trhového poriadku sú orgány vykonávajúce dozor oprávnené:

- ukladať blokové pokuty v súlade s platnou právnou úpravou,

- iniciovať začatie priestupkového konania v súlade s platnou právnou úpravou.

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 11

(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Hradisko sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hradisku dňa 16. 03. 2012 Uznesením č. 6/2012 v hlasovaní 3/5 väčšinou.

Toto všeobecne záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli dňa 01. 03. 2012, zvesené dňa 15. 03. 2012 a nadobúda účinnosť dňom 17. 03. 2012.

 

 

V Hradisku dňa 29. 02. 2012