VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HRADISKO č. 2/2012,

KTORÝM SA VYDÁVA POŽIARNY PORIADOK OBCE HRADISKO

Obecné zastupiteľstvo obce Hradisko v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 15 ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“), Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa vydáva „Požiarny poriadok obce“.

Článok I

§ 1

Úvodné ustanovenie

(1) Požiare spôsobujú straty na životoch, poškodenie zdravia i závažné škody na majetku a životnom prostredí. Preto je povinnosťou ústredných orgánov, obcí, právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb a fyzických osôb požiarom predchádzať a v prípade ich vzniku prispieť na ich zdolanie.

(2) Účelom „Požiarneho poriadku obce“ je stanoviť povinnosti právnickým osobám, podnikajúcim fyzickým osobám a fyzickým osobám a orgánom obce, čím sa vytvoria podmienky pre účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami.

(3) Orgány, obce, právnické osoby, podnikajúce fyzické osoby a fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností vyplývajúcich pre nich zo zákona o ochrane pred požiarmi a predpisov vydaných na jeho základe, z iných predpisov upravujúcich povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi a všeobecne záväzných nariadení obce na úseku ochrany pred požiarmi, ktorým je „Požiarny poriadok obce“. Zabezpečovanie úloh na úseku ochrany pred požiarmi je neoddeliteľnou súčasťou riadiacej, hospodárskej alebo inej základnej činnosti.

(4) Fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi vlastnými organizačnými, technickými, ekonomickými a inými opatreniami. Povinnosťou je vykonávať predovšetkým opatrenia vyplývajúce z predpisov o ochrane pred požiarmi, ako aj plniť opatrenia uložené orgánmi obce na odstránenie zistených nedostatkov.

(5) Obec plní svoje úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v podmienkach bezprostredného styku s obyvateľmi, ako aj s dobrovoľnými občianskymi združeniami pri zabezpečovaní vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol, preventívno-výchovnom pôsobení, ale aj pri odbornej príprave členov obecného hasičského zboru (ďalej len „OHZ“). Pri zabezpečovaní úloh na úseku ochrany pred požiarmi spolupracuje s orgánmi štátu na úseku ochrany pred požiarmi.

§ 2

Obec

(1) Povinnosťou obce na úseku ochrany pred požiarmi je:

a) podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila (napr. obecné prevádzkarne, kultúrne strediská a pod.).

b) zriadiť obecný hasičský zbor na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie,

c) zabezpečovať odbornú prípravu členov – zamestnancov obecného hasičského zboru,

d) vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce,

e) zabezpečiť údržbu hasičskej zbrojnice, zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave, zriadiť ohlasovňu požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť požiar, 

f) označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek,

g) plniť úlohy právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby v zmysle platnej právnej úpravy (§ 4 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi) v oblasti ochrany pred požiarmi vo vzťahu k vlastnému majetku,

h) vykonávať preventívno-výchovnú činnosť.

(2) Obec vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi vo svojom územnom obvode v rozsahu (§ 23 zákona č. 314/2001 Z .z. o ochrane pred požiarmi):

a) vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,

b) rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrní, 

c) rozhoduje o vylúčení veci z používania, 

d) určuje veliteľa zásahu.

(3) Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol je dodržiavanie povinností ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi:

a) v objektoch právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo),

b) v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

Pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi obec spolupracuje s dobrovoľným občianskym združením (v súlade s § 4 ods.4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, § 58 ods.2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi) na úseku protipožiarnej ochrany.

Článok II

Úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v obci

a jej miestnych častiach

§ 3

Obecné zastupiteľstvo

(1)Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní obecné zastupiteľstvo nasledovné úlohy:

a) schvaľuje preventivára požiarnej ochrany obce,

b) schvaľuje vedúceho protipožiarnej hliadky obce a vedúcich kontrolných skupín,

c) zriaďuje DHZ a určuje mu náplň práce,  

d) spravuje DHZ, počet členov a jeho materiálno-technické vybavenie určuje obec po prerokovaní s okresným riaditeľstvom, pričom prihliada najmä na nebezpečenstvo vzniku požiaru v obci,

e) vymenúva a odvoláva veliteľa DHZ po schválení okresným riaditeľstvom spravidla na návrh Dobrovoľnej požiarnej ochrany,

f) rozhoduje o zvýšení akcieschopnosti a skvalitnení činnosti DHZ prípadným zaradením nevyhnutného počtu osôb v ňom vykonávajúcich túto službu ako svoje povolanie,

g) zriaďuje požiarnu hliadku obce,

h) schvaľuje zriadenie a umiestnenie potrebného počtu ohlasovní požiarov v obci,

i) rozhoduje o zriadení spoločnej hasičskej jednotky pre viaceré obce, alebo právnické osoby,

j) prerokúva správy o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi v obci a prijíma opatrenia na skvalitnenie činnosti v tejto oblasti,

k) zabezpečuje v rozpočte finančné prostriedky na vykrytie nákladov spojených

so zabezpečovaním úloh na úseku ochrany pred požiarmi. Náklady sa týkajú:

 • obstarávania hasičskej techniky, technických a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
 • vykonávania údržby, opráv a kontrol hasičskej techniky, technických a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
 • uhrádzania výdavkov spojených s účasťou DHZ na previerkach pripravenosti a previerkových cvičeniach,
 • uhrádzania výdavkov spojených s prevádzkou a údržbou hasičskej stanice resp. hasičskej zbrojnice.

l) schvaľuje „Požiarny poriadok obce“ a iné všeobecne záväzné nariadenia obce v oblasti ochrany pred požiarmi.

§ 4

Starosta obce

(1) Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní starosta obce tieto úlohy:

a) schvaľuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,

b) rozhoduje o vykonaní previerkového cvičenia na objekty nachádzajúce sa na území obce,

d) požaduje vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti o vstup na nehnuteľnosť za účelom vykonania cvičenia hasičskej jednotky, 

e) schvaľuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,

f) rozhoduje o účasti DHZ na previerkach pripravenosti, 

g) rozhoduje o uložení povinnosti poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri rozsiahlych a dlhotrvajúcich požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,

h) poskytuje pomoc na základe príkazu okresného riaditeľstva k zamedzeniu pôsobenia alebo k odstráneniu mimoriadnej udalosti,

i) rozhoduje o uložení pokuty právnickej osobe, ktorá porušila všeobecne záväzné nariadenie obce, napr.  „Požiarny poriadok obce“, alebo nesplnila v stanovenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom obce poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti,

j) rozhoduje o vylúčení veci z používania a vydáva písomný súhlas na opätovné používanie vylúčenej veci po odstránení nedostatkov,

k) rozhoduje o vysporiadaní priestupku na úseku ochrany pred požiarmi,

l) rozhoduje o podaní návrhu príslušnému okresnému riaditeľstvu vydať rozhodnutie o zastavení prevádzky,

m) prerokúva s príslušným okresným riaditeľstvom:

 • návrh dohody na zriadenie spoločnej hasičskej jednotky pre viaceré obce, alebo právnické osoby,
 • návrh dohody s právnickou osobou o zriadení spoločnej ohlasovne požiarov.

n) konzultuje s príslušným okresným riaditeľstvom otázky aplikácie ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacích predpisov,

o) spolupracuje s funkcionármi Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pri zabezpečovaní úloh obce v oblasti ochrany pred požiarmi.

§ 5

Obecný úrad

(1) Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní obecný úrad tieto úlohy:

a) písomne vyhotovuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,

b) písomne vyhotovuje„Požiarny poriadok obce“,

c) vyhotovuje písomné poverenia pre členov kontrolných skupín,

d) pozýva funkcionárov protipožiarnej ochrany na zasadnutia orgánov obce pri prejednávaní správ a informácií na úseku ochrany pred požiarmi,

e) oznamuje fyzickým osobám a právnickým osobám termíny vykonania preventívnych protipožiarnych kontrol,

f) žiada vlastníka (správcu, užívateľa) o súhlas s organizovaním cvičenia hasičskej jednotky na jeho nehnuteľnosti,

g) zabezpečuje vykonanie a vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol,

k) vyhotovuje oznámenie pre príslušné okresné riaditeľstvo o podozrení zo spáchania priestupku na úseku ochrany pred požiarmi,

h) vyhotovuje návrh pre príslušné okresné riaditeľstvo na vydanie rozhodnutia o zastavení prevádzky,

i) vyhotovuje rozhodnutie o vylúčení vecí z používania,

j) zriaďuje ohlasovne požiarov v obci,

k) plní úlohy súvisiace s činnosťou ohlasovne požiarov,

l) oznamuje bezodkladne príslušnému okresnému riaditeľstvu každý požiar, ktorý vznikol na území obce,

m) zodpovedá za spracovanie, vedenie a uloženie dokumentácie obce o ochrane pred požiarmi,

n) podieľa sa na preventívno-výchovnej činnosti v obci,

o) poskytuje potrebné údaje pre evidencie vedené orgánmi štátu v oblasti ochrany pred požiarmi,

p) požaduje od orgánov štátu na úseku ochrany pred požiarmi evidencie, ktoré sú potrebné pre prácu orgánov obce,

r) vedie evidenciu majetku obce, ktorý je v užívaní DHZ a vykonáva jeho inventarizáciu,

s) zabezpečuje v servisných organizáciách kontroly, údržbu a opravy hasičskej techniky a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,

t) zabezpečuje účasť zamestnancov obecného úradu a poslancov na poradách a školeniach organizovaných orgánmi štátnej správy.

§ 6

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ)

(1) DHZ na území obce plní úlohy so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

(2) Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi DHZ plní tieto úlohy:

a) vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov,

b) podieľa sa na záchrane zvierat a majetku ohrozených požiarom,

c) vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach,

d) zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,

e) vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov a zamestnancov,

f) vedie dokumentáciu o svojej činnosti.

§ 7

Kontrolné skupiny

(1) Pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny preverujú dodržiavanie osobitných predpisov, a to najmä:

a) dokumentácia ochrany pred požiarmi,

b) vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi,

c) skladovanie horľavých látok ,

d) stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu, vody, stav únikových ciest a ich označenie,

e) vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi,

f) umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových s iných spotrebičov.

(2) Súčasťou preventívnych protipožiarnych kontrol je tiež oboznamovanie vlastníkov objektov alebo iných osôb s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci.

(3) Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná skupina obce navrhne, aby obec požiadala príslušné odborné orgány alebo odborne spôsobilé osoby o preverenie ich stavu.

§ 8

Protipožiarna asistenčná hliadka

(1) Protipožiarna asistenčná hliadka sa zriaďuje:

 • v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
 • pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.

(2) Protipožiarna asistenčná hliadka:

 • dozerá na dodržiavanie opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru,
 • vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, privolanie pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, predovšetkým zatvorenie požiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu.

(3) Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky najmä:

 • oboznamujú sa s charakterom činnosti alebo s charakterom zabezpečeného podujatia,
 • oboznamujú sa s objektom a so súvisiacimi opatreniami na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
 • kontrolujú dodržiavanie predpisov upravujúcich zásady protipožiarnej bezpečnosti objektu alebo vykonávanej činnosti,
 • vykonávajú obhliadky daných priestorov, kde sa podujatie alebo činnosť uskutočňuje, a to pred začatím podujatia alebo činnosti, v ich priebehu a po ich skončení po určenú dobu,
 • preverujú pred začatím činnosti alebo podujatia, či boli splnené určené opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
 • upozorňujú ihneď vedúceho pracoviska alebo organizátora podujatia v prípade bezprostredného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo hroziaceho znemožnenia záchrany osôb.

(4) Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriadi obec z osôb, ktoré majú potrebné predpoklady na plnenie stanovených úloh. Počet členov bude určený so zreteľom na úlohy, ktoré má plniť, pre začiatkom podujatia. Ak sa bude skladať z dvoch alebo viacerých členov obec určí jej vedúceho.

(5) Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky zriadenej pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, budú označení na viditeľnej časti odevu nápisom „PROTIPOŽIARNA HLIADKA“.

(6) Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky nebudú poverení inými úlohami ani výkonom činností, ktoré nesúvisia s plnením ich úloh. Ak sa skladá z dvoch alebo viacerých členov, môžu ju okrem vedúceho tvoriť členovia vykonávajúci pracovné činnosti, pre ktoré bola táto hliadka zriadená. 

§ 9

Preventivár požiarnej ochrany obce

(1) Obec zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce plnenie týchto povinností:

 • organizuje a vyhodnocuje preventívne protipožiarne kontroly v obci,
 • školenie kontrolných skupín obce,
 • vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce,
 • vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci. 

§ 10

Veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru (ďalej len „veliteľ“)

(1) Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi veliteľ plní tieto úlohy:

a) spracúva plány odbornej prípravy DHZ na výcvikový rok,

b) zabezpečuje odbornú prípravu členov DHZ,

c) vedie dokumentáciu o odbornej príprave a činnosti DHZ,

d) zabezpečuje účasť DHZ na previerkach pripravenosti,

e) zúčastňuje sa rokovaní orgánov obce, kde predkladá správy a rozbory o akcieschopnosti a pripravenosti DHZ a jeho materiálno-technickom vybavení,

f) zúčastňuje sa odbornej prípravy a overenia odbornej spôsobilosti,

g) podieľa sa na príprave a pripomienkovaní všeobecne záväzných nariadení obce na úseku ochrany pred požiarmi,

h) požaduje finančné prostriedky pre účely ochrany pred požiarmi pri zostavovaní rozpočtu obce na príslušný rok,

i) zoznamuje sa s požiarno-bezpečnostnou situáciou v hasebnom obvode,

j) organizuje vykonávanie údržby a ošetrovania hasičskej techniky, výstroje a výzbroje, hasičskej zbrojnice a vodných zdrojov,

k) zodpovedá za pripravenosť a akcieschopnosť DHZ,

l) na mieste zásahu, ako veliteľ zásahu zabezpečuje najmä:

 • vykonávanie nepretržitého prieskumu
 • určovanie hlavného smeru a spôsobu zásahovej činnosti,
 • zodpovedá za organizáciu činnosti hasičských jednotiek a za využitie ich vecných prostriedkov na mieste zásahu a kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • dodržiava zásady prednostného velenia - veliteľ zásahu z DHZ má prednosť pred veliteľom zásahu zo ZHZ (okrem prípadu ak je požiar v objektoch zriaďovateľa ZHZ/, prípadne pri zásahu dvoch alebo viac hasičských jednotiek je povinný prevziať velenie veliteľa zásahu z miestne príslušnej hasičskej jednotky,
 • môže nariadiť v súvislosti so zdolávaním požiaru alebo pri cvičení hasičskej jednotky, aby sa z miesta zásahu vzdialili osoby, ktorých prítomnosť nie je potrebná, alebo aby sa podriadili iným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie zásahu,
 • zriaďuje riadiaci štáb pri zásahoch s nasadením veľkého počtu síl a prostriedkov hasičských jednotiek,
 • môže vyzvať fyzickú osobu, ktorá porušila predpisy o ochrane pred požiarmi, aby preukázala svoju totožnosť, ak ju nepreukáže hodnoverne, je oprávnený predviesť túto fyzickú osobu na útvar Policajného zboru, pričom táto fyzická osoba je povinná predvedenie strpieť,
 • odvolanie hasičov z miesta zásahu, ktorí si nesplnili určené úlohy alebo nie sú spôsobilí na ich plnenie,
 • vykonanie obhliadky miesta zásahu po ukončení zásahu, odovzdanie a určenie nevyhnutných opatrení,
 • spracovanie správy o zásahu.

Článok III

Povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi

§ 11

Povinnosti fyzických osôb

(1) Fyzická osoba je povinná:

a) konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom, 

b) dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,

c) obstarávať a udržiavať v akcieschopnom stave hasiace prístroje, hasiace látky, protipožiarne uzávery a požiarne vodovody a iné vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, ak sú pre dané objekty určené,  

d) umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách okrem bytov vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené nedostatky,

e) dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

f) strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu: ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté,

g) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní,

h) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo užívaní, osobou s odbornou spôsobilosťou,

i) zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína,

j) umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov.  

(2) Fyzická osoba nesmie:

a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,

d) vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov,

e) poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarno-technickým zariadeniam, požiarnym vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody,

f) vyvolať bezdôvodne požiarny poplach alebo privolať bezdôvodne hasičskú jednotku. 

§ 12

Povinnosti právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

(1) Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba je povinná dodržiavať ustanovenia vyplývajúce z platnej právnej úpravy o ochrane pred požiarmi, ktoré sa jej špecificky dotýkajú ( §4 – 8 zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi).

§ 13

Pomoc pri zdolávaní požiarov

(1) Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru:

a) vykonávať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,

b) uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,

c) ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar, alebo zabezpečiť jeho uhasenie,

d) poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce,

e) na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru, alebo obce poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie požiarov, spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie požiarov,

f) vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných záchranných prác, najmä vypratať alebo strpieť vypratanie pozemku, odstrániť alebo strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov, o potrebe a rozsahu týchto opatrení rozhoduje veliteľ zásahu,

g) ak je to nevyhnutné na účely cvičenia hasičskej jednotky, vstup na nehnuteľnosť je možný len so súhlasom vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti, 

h) ak sú s poskytnutím pomoci spojené výdavky, patrí tomu, kto pomoc poskytol, náhrada týchto výdavkov.

§14

Organizácia podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb

(1) Podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, môže sa uskutočniť len v objektoch a na miestach, ktoré sú na tieto účely určené a ktoré spĺňajú podmienky zabezpečenia ochrany pred požiarmi najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari. 

(2) Tieto podujatia sa môžu uskutočniť len na miestach a v objektoch k tomu určených, usporiadať verejne prístupné podujatia v iných objektoch možno len na základe spracovaného písomného návrhu opatrení, ktoré v rámci výkonu štátneho požiarneho dozoru posúdi okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru. 

(3) Pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďuje sa protipožiarna asistenčná hliadka. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje usporiadateľ podujatia, ak sa s vlastníkom objektu, kde sa má podujatie konať, nedohodne písomne inak, vypracováva smernice pre ich činnosť a vybavuje ich potrebnými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi. Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky musia byť na viditeľnej časti odevu označení nápisom „Protipožiarna hliadka“ a nesmú byť poverení inými úlohami, ktoré nesúvisia s plnením jej úloh.

§ 15

Úlohy obce v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

(1) Obec zriaďuje protipožiarne asistenčné hliadky v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a podľa potreby ustanovuje stálu pohotovostnú službu.

Článok IV

§ 16

Spôsob trvalého zabezpečenia ochrany pred požiarmi

(1) Nepretržité zabezpečenie ochrany pred požiarmi v obci a v jej obecných častiach zabezpečuje protipožiarna hliadka obce.

(2) V prípade ohlásenia požiaru v niektorých z uvedených ohlasovní požiarov zasahuje podľa potreby protipožiarna hliadka obce, DHZ, hasičský a záchranný zbor a ďalšie hasičské jednotky zvolané podľa požiarneho poplachového plánu okresu. 

Článok V

Početný stav a vybavenie obecného hasičského zboru

§ 17

Početný stav DHZ

(1) Pri určovaní počtu členov DHZ a jeho materiálno-technickom vybavení obec prihliada najmä na:

a) veľkosť obce, zastavanosť územia, prírodné podmienky v obci, na prístupnosť v zimnom období, stav pozemných komunikácií a ohrozenie obce povodňami,

b) na druh a kapacitu zdrojov vody na hasenie požiarov,

c) na potrebu rôznych druhov hasiacich látok,

d) na charakter požiarneho nebezpečenstva vzhľadom na vznik a šírenie sa požiaru v územnom obvode obce, ktorý je súčasne zásahovým obvodom DHZ,

e) na spôsob trvalého zabezpečenia ochrany pred požiarmi v obci so zreteľom na denný čas

a nočný čas. DHZ sa považuje za akcieschopný, ak sú na hasičskej zbrojnici do určeného časového limitu výjazdu pripravení na výjazd na zásah najmenej štyria členovia DHZ. V rámci stanoveného počtu môžu byť aj zamestnanci, ak sú v DHZ zaradení.

Predseda DHZ: Ján Kellner

Veliteľ: Matej Cehuľa

Strojník DHZ: Matej Cehuľa

Preventivár obce: Ján Poľanovský

§ 18

Vybavenie DHZ

a) cisternová automobilová striekačka: PPS8

b) hadicové vedenie: príslušenstvo motorovej striekačky,

c) osobné ochranné pracovné prostriedky používané pri zdolávaní požiarov alebo na vykonávanie záchranných prác,

d) vecné prostriedky na rozoberanie, uvoľňovanie a odstraňovanie konštrukcií pri zásahu.

Článok VI

§ 19

Prehľad zdrojov požiarnej vody

(1) Povinnosťou vlastníkov, užívateľov a správcov vodných zdrojov je udržiavať tieto v akcieschopnom a použiteľnom stave.

Prirodzené vodné zdroje (rieky, potoky, rybníky, jazerá):

a) Hradiský potok

Umelé vodné zdroje (vodovody, požiarne vodovody):

a) protipožiarna nádrž

Článok VII

§ 20

Ohlasovne požiarov a spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu

(1) Úlohy ohlasovne požiarov

a) ohlasovňa požiarov prijíma hlásenia o vzniku požiarov, živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí, v územnom obvode obce a vyhlasovanie protipožiarneho poplachu

b) prenos správ, informácií a požiadaviek na poskytnutie pomoci územne príslušnému operačnému stredisku okresného riaditeľstva.

(2) Hlavnou ohlasovňou požiarov je obecný úrad.

(3) Ohlasovňa požiarov je označená tabuľkou umiestnenou na viditeľnom mieste s nápisom „OHLASOVŇA POŽIAROV“.

(4) Pri ohlásení požiaru je potrebné uviesť:

a) adresu požiaru,

b) objekt, ktorý je požiarom zasiahnutý,

c) rozsah požiaru,

d) ohrozenie osôb,

e) prístupové cesty,

f) meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo volajúceho, u pevných telefónnych liniek je potrebné vyčkať na overenie hlásenia prípadu.

(5) Spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu:

a) názov a miesto umiestnenia technického zariadenia, ktorým sa vyhlasuje protipožiarny poplach: rozbitné okienko požiarneho hlásiča na budove obecného úradu, príp. v garáži hasičskej zbrojnice,

b) náhradný spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu: obecný rozhlas.

Dôležité mená, adresy a čísla telefónu:

a) Starostka obce: Mgr. Stanislava Kellnerová, Hradisko 7, 0948/277 711

Predseda DHZ: Ján Kellner, 052/4590164

Veliteľ: Matej Cehuľa, 052/4590208

Strojník DHZ: Matej Cehuľa

Preventivár obce: Ján Poľanovský

b) obecný úrad                                                                      152/459 02 18, 0948/277 711

c) jednotka hasičského a záchranného zboru                150, 112, 052/452 2222

d) polícia                                                                                158, 112, 0961-81-1111, 0524523333

e) zdravotníci                                                                         155, 112, 052 4512111, 4523151-3

f) elektrárne                                                                           0850/123 333, 0800/123 332

g) telekomunikácie                                                              12 129 

h) správca cestnej komunikácie                                        052/452 20 81

i) obvodný úrad - odbor životného prostredia: 052/468 00 22,

- odbor civilnej ochrany:        052/4261512

Článok VIII

§ 21

Výpis z protipožiarneho poplachového plánu okresu

(1) Protipožiarny poplachový plán okresu je dokumentáciou ochrany pred požiarmi, ktorou sa určuje poradie rýchleho a organizovaného sústreďovania síl a prostriedkov potrebných na zdolanie požiaru v prípade jeho vzniku alebo vykonanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Upravuje zaradenie hasičských jednotiek a špeciálnych služieb (vodárne, plynárne, elektrárne, telekomunikácie, zdravotníctvo atď.) v jednotlivých stupňoch protipožiarneho poplachu a ich privolávanie k zásahu.

(2) Výpis z protipožiarneho poplachového plánu sa viditeľne umiestňuje k spojovaciemu prostriedku hlavnej ohlasovne požiarov, ktorou je obecný úrad.

Článok IX

§ 22

Prehľadný situačný plán obce

(1) Prehľadný situačný plán obce a jej priľahlých častí, čísiel domov a zakreslením funkčnej protipožiarnej nádrže tvorí prílohu tohto požiarneho poriadku.

Článok X

§ 23

Náhrada škody

(1) Právnickej osobe, podnikajúcej fyzickej osobe alebo fyzickej osobe sa nahrádza tiež škoda, ktorá jej vznikla v dôsledku opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, zamedzenie jeho šírenia alebo záchranných prác vykonaných na príkaz veliteľa zásahu alebo veliteľa hasičskej jednotky, alebo pri cvičení hasičskej jednotky nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikla primeraným použitím hasiacich látok v súvislosti so zdolávaním požiaru.

(2) Náhrada škody, podľa predchádzajúceho odseku, sa neposkytuje právnickej osobe, podnikajúcej fyzickej osobe a ani fyzickej osobe, ktorej objekty boli zasiahnuté požiarom.

(3) Právo na náhradu škody podľa predchádzajúcich odsekov sa uplatňuje u právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorej záujme sa zásah vykonal; táto právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba aj náhradu škody poskytuje. Ak zásah v záujme fyzickej osoby vykonala obec, uplatňuje sa právo na náhradu škody u obce, ktorá aj náhradu škody poskytuje.

§ 24

Spoločné a záverečné ustanovenie

(1) Tento „Požiarny poriadok obce“ nemení rozsah a účinnosť zákona o ochrane pred požiarmi a zákona o obecnom zriadení, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na úseku ochrany pred požiarmi.

(2) Orgány obce, fyzické osoby a právnické osoby podnikajúce fyzické osoby, ktoré majú sídlo (trvalé alebo prechodné bydlisko) na území obce úzko spolupracujú s orgánmi štátnej správy pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohto všeobecné záväzného nariadenia obce.

(3) V prípade, že fyzické osoby, právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby nebudú dodržiavať ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia, obec vyvodí voči jeho porušovateľom sankcie v súlade s platnou právnou úpravou.

(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(5) Požiarny poriadok je vyvesený na úradnej tabuli v obci, ďalej je zverejnený na internetovej stránke obce Hradisko. Požiarny poriadok je na obecnom úrade prístupný každému.

(6) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Hradisko sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hradisku dňa 16. 03. 2012 Uznesením č. 8/2012 v hlasovaní 3/5 väčšinou.

(7) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Hradisko č.1/2005 zo dňa 30. 01. 2005, ktorým bol vydaný Požiarny poriadok obce Hradisko.

Toto všeobecne záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli dňa 01. 03. 2012., zvesené dňa 15. 03. 2012 a nadobúda účinnosť dňom 17. 03. 2012.

 

V Hradisku dňa 23. 01. 2012

 

Príloha č. 1 Výpis z požiarneho poplachového plánu okresu

 

Príloha č. 2 Prehľadný situačný plán obce s číslami rodinných domov

Prílohy k Požiarnemu poriadku obce

Vzor č. 1 Ustanovenie za preventivára požiarnej ochrany obce

Vzor č. 2 Ustanovenie za vedúceho kontrolnej skupiny

Vzor č. 3Poverenie na vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol

Vzor č. 4 Poverenie na vykonanie preventívnej protipožiarnej kontroly

Vzor č. 5 Zápisnica z preventívnej protipožiarnej kontroly

Vzor č. 6 Zápisnica z následnej preventívnej protipožiarnej

Vzor č. 7 Rozhodnutie na odstránenie zistených nedostatkov

Vzor č. 8 Rozhodnutie na vylúčenie veci z používania

Vzor č. 9 Návrh na zastavenie prevádzky

Vzor č. 10 Oznámenie na prejednanie priestupku

Vzor č. 11 Evidencia o vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrolách, pri ktorých neboli zistené žiadne nedostatky

Vzor č. 12 Zoznam subjektov pre výkon preventívnych protipožiarnych kontrol

Vzor č. 13 Záznam o odbornej príprave protipožiarnej asistenčnej hliadky

Vzor č. 14 Záznam zo školenia vedúcich a členov kontrolných skupín

Prílohy k požiarnemu poriadku obce.pdf (1,1 MB)