Obec na základe § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 7, ods. 2, 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Časť I.

Úvodné ustanovenia

 

Účelom tohto nariadenia je stanoviť podmienky, vymedziť okruh subjektov a upraviť postup pri poskytovaní dotácií z prostriedkov Obce Hradisko. Obec poskytuje dotácie na všeobecne prospešné služby a na verejnoprospešné účely  na základe tohto všeobecne záväzného nariadenia.

 

Časť II.

Všeobecné ustanovenia

 

Článok l

ZDROJE DOTÁCIÍ

 

Obec vytvára zdroje pre poskytovanie dotácií iba z vlastných prostriedkov z rozpočtu obce.

 

Článok 2

SMEROVANIE DOTÁCIÍ

 

l. Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie:

v právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce,

v iným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce.

Obec môže poskytovať dotácie len z vlastných príjmov a na:

v podporu všeobecne prospešných služieb alebo

v verejnoprospešných účelov,

v podnikania a zamestnanosti.

 

2. Za všeobecne prospešné služby v Obci Hradisko sa pre účely tohto VZN považuje:

a/ poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

b/ poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,

c/ tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,

d/ ochrana ľudských práv a základných slobôd,

e/ vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,

f/ informačné služby,

g/ tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,

h/ služby na podporu rozvoja obce a zamestnanosti,

 

3. Verejnoprospešným účelom sa na základe tohto nariadenia rozumie:

a/ rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt

b/ realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,

c/ ochrana a tvorba životného prostredia,

d/ zachovanie prírodných hodnôt,

e/ ochrana zdravia,

f/ ochrana práv detí a mládeže,

g/ rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy,

h/ plnenie individuálnej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života a alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

 

Článok 3

KOMPETENCIE PRI SCHVAĽOVANÍ DOTÁCIÍ

 

l. Poskytnutie finančných prostriedkov sa schvaľuje v rámci rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok za podmienok ustanovených týmto nariadením.

 

2. Objem finančných prostriedkov pre príslušný kalendárny rok a poskytnutie jednotlivých dotácií schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

3. Dotáciu je možné poskytnúť v jednom kalendárnom roku na ten istý účel fyzickej, alebo právnickej osobe iba raz a musí sa vyčerpať v tom kalendárnom roku, na ktorý bola schválená. Obec môže na základe odôvodnenej žiadosti povoliť výnimku z časového použitia rozpočtových prostriedkov poskytnutých obcou v príslušnom rozpočtovom roku formou dotácie. 

 

Článok 4

PODMIENKY POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ

 

l. Finančné prostriedky môžu byť poskytnuté na základe písomnej žiadosti (príloha č. 1).

 

2. Žiadosť o dotáciu obsahuje:

a/ oblasť v zmysle čl. 2, do ktorej je žiadosť o dotáciu nasmerovaný,

b/ presné označenie žiadateľa:

-  u FO: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, fotokópiu živnostenského listu, kontakt

-  u PO: názov organizácie a adresa, IČO, DIČ, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, pečiatka, výpis z obchodného registra, kontakt.

c/ bankové spojenie žiadateľa,

d/ názov, stručnú charakteristiku projektu, aktivity a jeho prínos pre obec,

e/ rozpočet predpokladaných príjmov a výdavkov súvisiacich s realizáciou dotácie,

f/ u podnikateľských subjektov písomne vyhlásenie žiadateľa, že nie je v konkurze ani v likvidácií, nemá voči obci žiadne záväzky,

g/ požadovanú výšku dotácie od obce.

V prípade, že žiadateľ uvedie nepravdivé údaje v žiadosti o poskytnutie dotácie, je povinný poskytnutú dotáciu v celom rozsahu vrátiť na účet obce ako poskytovateľa do 30 dní od dňa doručenia písomnej výzvy obce.

3. Pri rozhodovaní o pridelení dotácie sa bude prihliadať na výšku dotácie poskytnutú žiadateľovi v predchádzajúcich rokoch.

 

Článok 4 a

OSOBITNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ NA ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE DETÍ PODĽA § 6 ods. 12. písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE

 

1. V zmysle tohto VZN bude obec poskytovať dotácie na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času na území inej obce.

 

2. O dotácie požiada zriaďovateľ a dotácia bude poskytovaná zriaďovateľovi na jeho účet za podmienky splnenia podmienok uvedených v tomto VZN.

 

3. Obec poskytne dotácie vo výške uvedenej v žiadosti zriaďovateľa, najviac však do výšky vypočítanej zo 40% z výnosu dane z príjmov v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov, podľa počtu žiakov škôl a školských zariadení získaného podľa osobitného predpisu a prepočítaného príslušným koeficientom určeným v Prílohe č. 3 k nariadeniu Vlády SR č. 668/2004 Z. z. v platnom znení na príslušný rozpočtový rok.

 

4. Osobitné podmienky pre poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí:

a) Zriaďovateľ v žiadosti okrem svojich identifikačných údajov uvedie aj identifikačné údaje centra, resp. centier voľného času, pre ktoré žiada dotáciu.

 

b) Za správnosť údajov, vrátane zúčtovania dotácie zodpovedá zriaďovateľ.

 

c) V prípade, že o poskytnutie dotácie na to isté dieťa požiadajú viacerí zriaďovatelia, ktorí splnia podmienky pre poskytnutie dotácie, obec rozhodne o výške dotácie pre jednotlivých zriaďovateľov podľa vlastného uváženia, najviac však spolu vo výške určenej na jedno dieťa podľa bodu 3) tohto článku VZN.

 

d) Zriaďovateľ ku svojej žiadosti o poskytovanie dotácie okrem všeobecných príloh k žiadosti o poskytnutie dotácie uvedených vo vzorovej žiadosti, predloží:

- menný zoznam detí s dátumom narodenia, adresou trvalého pobytu,

- rozhodnutie riaditeľa centra voľného času o prijatí dieťaťa,

- súhlas zákonného zástupcu dieťaťa s návštevou centra voľného času,

- rozhodnutie MŠ SR o zaradení centra voľného času do siete škôl a školských zariadení v SR.

 

e) Zriaďovateľ predloží obci žiadosť o poskytnutie dotácie najneskôr do 30. novembra rozpočtového roka, na ktorý žiada dotácie, vrátane všetkých príloh.

V prípade, že žiadosť nebude v stanovených termínoch doručená obci dotácia nebude na príslušný rok poskytnutá.

 

f) Obec poskytne žiadateľovi dotácie v nasledujúcich termínoch:

- do 30. apríla príslušného kalendárneho roka vo výške 50% z celkovej sumy poskytnutej dotácie na príslušný rok,

- do 30. novembra príslušného kalendárneho roka vo výške 50% z celkovej sumy z poskytnutej dotácie na príslušný kalendárny rok za predpokladu, že žiadateľ predloží obci relevantný doklad do 30. októbra príslušného roka, ktorým vierohodne preukáže, že dieťa, na ktoré žiadal dotácie navštevuje centrum voľného času aj v novom školskom roku.

 

Článok 5

FORMA POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ

 

l. Dotáciu je možné poskytnúť len na základe písomnej zmluvy uzavretej medzi obcou a žiadateľom.

 

2. Písomnú zmluvu za obec podpisuje starosta obce.

 

3. Zmluva musí obsahovať:

a/ výšku schválenej dotácie,

b/ účel použitia dotácie,

c/ termín realizácie,

d/ právo obce vykonať kontrolu použitia poskytnutých finančných prostriedkov u žiadateľa,

e/ záväzok žiadateľa vrátiť dotáciu obci a uhradiť dohodnutú zmluvnú pokutu v prípade nedodržania podmienok dohody,

f/ termín a spôsob vyúčtovania dotácie,

g/ termín a spôsob vrátenia prípadných nepoužitých finančných prostriedkov.  

 

4. Na základe zmluvy obec vykoná prevod stanovenej finančnej čiastky na účet žiadateľa, prípadne preplatí predloženú faktúru do schválenej výšky dotácie.

 

Časť III.

 

Článok 6

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTNOVENIA

 

l. Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce tak ako je to uvedené v prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN.

 

2. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

 

2) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Hradisko sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hradisku dňa 25. 09. 2014, v hlasovaní 3/5 väčšinou prítomných poslancov.

 

(3) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Hradisko č. 1/2014 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Hradisko zo dňa 27. 03. 2014.

 

 

(5) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 10. 2014.

 

 

Príloha č. 1 - žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce_VZN č. 2_2014 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Hradisko.doc (98816)