ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN

S platnosťou od 01. 06. 2020 budú úradné hodiny na Obecnom úrade v Hradisku 

každý prvý a tretí týždeň v danom mesiaci (štvrtok). 

 
V tieto dni bude možné realizovať hotovotné platby za miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, prípadne vybaviť inú agendu.

Žiadame občanov, aby využívali distančné formy kontaktu (telefón, e-mail, pošta). 

Platby poplatkov je možné uskutočniť bezhotovostným prevodom z účtu daňovníka na účet obce Hradisko. 

Pri bezhotovostnej platbe je potrebné správne vyplniť identifikáciu platby - variabilný symbol, konštantný a špecifický symbol. 

Číslo účtu: SK88 5600 0000 0098 5570 3001

Variabilný symbol: viď. rozhodnutie

Špecifický symbol: viď. rozhodnutie

 

V prípade vybavenia agendy na stavebný úrad, matriku a iné, kontaktujte starostku obce na tel. čísle 0948/277 711 alebo na emailovej adrese obechradisko@gmail.com.

 

 

 

 

VITAJTE NA STRÁNKE OBCE HRADISKO

Obec Hradisko sa rozprestiera v západnej časti Levočských vrchov v nadmorskej výške 830 m. n. m. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1264. V súčasnosti tu žije 104 obyvateľov. Dominantnou stavbou v dedine je rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža, ktorý bol vysvätený v roku 1944. Malebná obec je dobrým východiskovým bodom pre výlety do okolia a cykloturistiku.

 

CYKLOTURISTIKA

Na cykloturistiku si možno vybrať rôzne varianty vhodných okruhov. Jedným z nich je okruh LEVOČSKÁ CYKLOMAGISTRÁLA: 

Hradisko – Brezová - Zbojnícka lúka - Levoča (Partizánska cesta) - Levočská dolina, Kováčova vila - Levočská dolina, rampa - Levočská dolina, osada - Levočská dolina, Podhrby – Závada - Vyšné Repaše - Nižné Repaše – Oľšavica – Brutovce - Vyšný Slavkov (červené značenie so žltým okrajom).

Cyklochodník umožňuje prechod na bicykloch z okresu Kežmarok do Levoče s pokračovaním cez Levočskú dolinu do doliny rieky Torysa. Úseky Hradisko – Levoča a Závada – Vyšné Repaše sú vhodné pre  horské a trekingové bicykle, ostatná časť je vhodná aj pre cestné bicykle.

Z križovatky ciest Vlkovce – Hradisko (okres Kežmarok) do obce Hradisko. Odtiaľ okolo kostola poľnou cestou na Brezovú. Z nej lesnou cestou cez Zbojnícku lúku do Levoče na Partizánsku cestu. Možnosť odbočiť do historickej časti mesta. Cykloturistický chodník pokračuje štátnou cestou I/5333. Prechádza okolo autocampingu, vodnej nádrže, lyžiarskeho strediska Ski Centre do Závady. Odtiaľ po kamenistej ceste do obce Vyšné Repaše. Vo Vyšných Repašoch sa nachádza gotický kostolík s nástennými maľbami z konca 15. storočia. Niekoľko dreveníc využívaných na rekreačné  účely. Obec Nižné Repaše je pamiatkovou  zónou ľudovej architektúry s gotickým kostolom. Na začiatku obce križujeme horný tok rieky Torysa. Cykloturistický chodník pokračuje ďalej cez obce Oľšavica, Brutovce až na odbočku do Vyšného Slavkova kde zatiaľ končí. Vo Vyšnom Slavkove sa nachádza pseudogotický rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela. Ide o jednoloďový kostol s pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. V lodi je kazetový maľovaný strop. V interiéri kostola sa nachádza doposiaľ používaná kamenná krstiteľnica zo začiatku 17. storočia a tzv. cingaľku. Je to zvon s priemerom 40 cm a výškou 65 cm. Zdobený je reliéfnym dekórom nerozvitých kvetov. V hornej časti obce na západnom svahu Bane sa nachádza židovský cintorín. Obec je východiskom peších túr do severnej časti Braniska. Červenoznačkovaný chodník vedie do Lačňovského sedla, modroznačkovaný na Ostrú skalu a žltá značka na najvyšší vrch Braniska na Smrekovicu (1.200 metrov) s pokračovaním na Kravcovú. 

 

www.masspis.sk

 

 

Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou schválilo mestu Spišská Belá projekt „Vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá“, na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a to prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.

https://spisskabela.sk/samosprava/projekty-mesta/projekty-mesta-s-podporu-eu/2014-2020/op-kvalita-zivotneho-prostredia/vypracovanie-regionalnej-nizkouhlikovej-strategie-pre-spadovu-oblast-mesta-spisska-bela/

Základná charakteristika obce

Kraj:

Prešovský

Okres:

Kežmarok

Región:

Tatranských a podtatranských obcí

Susedné mestá a obce:

Tvarožná, Vlkovce

Celková rozloha k. ú. obce: 336,566 ha

z toho intravilán:  7,8639 ha

z toho extravilán: 328,702 ha

Poloha obce:

GPS 49°3'25" N, 20°31'20" E

Nadmorská výška: 830 m. n. m.

Národnostná štruktúra: Slováci

Náboženské zloženie: Rímskokatolícke

Počet obyvateľov obce

k 31. 12. 2019: 99

 

https://geopresovregion.sk/home/

Samospráva

STAROSTKA OBCE HRADISKO

 

PaedDr. Stanislava Kellnerová

 

tel.:  0948/277 711 

 

email: obechradisko@gmail.com

 

 

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE HRADISKO

 

1. Ján Kellner - poslanec, zástupca starostky obce

 

2. Alena Pietrzyková - poslankyňa

 

3. Ján Poľanovský - poslanec