Podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov je obec stavebným úradom. Zabezpečovanie funkcie stavebného úradu vykonáva obec v rámci preneseného výkonu štátnej správy na základe § 5 písm. a) bodu 1. zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

Podľa § 117 ods. 2 novely stavebného zákona obec vykonáva právomoc stavebného úradu v nasledovnom rozsahu: 

- § 55 ods.2 stavebného zákona 
obec prijíma ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác a telekomunikačných stavieb alebo zariadení vymedzených v písmenách a) až f) tohoto ustanovenia , 

- § 57 ods.1 a 2 stavebného zákona 
obec vybavuje ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác a telekomunikačných stavieb alebo zariadení vymedzených v § 55 ods.2 postupom podľa § 57, vrátane oprávnenia určiť, že ich možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia, 

- § 71 ods.1 písm. c) stavebného zákona 
obec povoľuje informačné, reklamné a propagačné zariadenia, 

- § 77 pre povolenie vydané podľa § 71 ods.1 písm. c) stavebného zákona 
obec vykonáva kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie pre tie informačné, reklamné a propagačné zariadenia, pri povolení ktorých v súlade s § 76 ods.2 určila, že vyžadujú kolaudáciu, 

- § 90 a 93 pre informačné, reklamné a propagačné zariadenia 
obec povoľuje alebo nariaďuje odstránenie informačných, reklamných a propagačných zariadení, 

- § 105 ods.1 písm. a) a g) a § 106 ods. 1 písm. a) a e) pre prejednávanie priestupkov a ukladanie pokút 
obec prejednáva priestupky a ukladá pokuty za uskutočňovanie drobných stavieb, stavebných úprav alebo udržiavacích prác, ktoré treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním, obec prejednáva priestupky a ukladá pokuty za uskutočňovanie alebo užívanie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia bez povolenia alebo v rozpore s ním. 

Novelou stavebného zákona prešli do plnej právomoci obcí všetky konania vykonávané podľa stavebného zákona, ktoré súvisia s povoľovaním a užívaním informačných, reklamných a propagačných zariadení vrátane ich odstraňovania a ukladania sankcií. podľa § 107 ods.2 novely stavebného zákona výnosy z pokút uložených obcou budú plynúť do jej rozpočtu. Úprava, podľa ktorej obce môžu aj sankčne postihovať protiprávne konanie stavebníkov v oblasti, ktorá patrí do ich pôsobnosti, posilnila právomoci obce o nástroj na zebezpečenie stavebnej disciplíny. 

 

Ohlásenie drobnej stavby

Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ohlásenie stavebnému úradu postačí:

a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,

b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;

c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;

d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,

e) pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2, 5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,

f) pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4, 5 m,

g) pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbieb elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby.

 

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:

a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,

b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

 

Za drobné stavby sa považujú aj:

a) stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,

b) oplotenie,

c) prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,

d) nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

 

Ohlásenie drobnej stavby sa predkladá na predpísanom tlačive, k ohláseniu sa pripojí:

1.      Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku – LV.

2.      Kópia katastrálnej mapy.

3.      Jednoduchý situačný náčrt podľa katastra nehnuteľností v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb  a stavebné riešenie stavby.

4.      Vyjadrenie všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi.

5.      Rozhodnutia, stanoviská,  vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.

Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Drobnú stavbu môže začať realizovať až po doručení písomného oznámenie obce, že proti jej uskutočneniu nemá námietky.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú drobnú stavbu do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Doba vybavenia: 30 dní

Tlačivo na stiahnutie: v časti TLAČIVÁ OBCE

Stavba - garáž

Stavba garáže sa podľa novely stavebného zákona považuje za drobnú stavbu, pokiaľ spĺňa kritériá vymedzené v § 139b ods.5 stavebného zákona pre drobné stavby, t.j. plní doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, nemôže podstatne ovplyvniť životné prostredie a zároveň je prízemnou stavbou, ktorej zastavená plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m alebo podzemnou stavbou, ktorej zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m. 

Pri drobných stavbách vymedzených v § 55 ods. 2 písm. a) stavebného zákona (vrátane drobných stavieb garáží) postačí ohlásenie obci, ktorá podľa § 117 ods. 2 stavebného zákona vykonáva právomoc stavebného úradu. 

Obec po ohlásení drobnej stavby písomne oznámi stavebníkovi, že proti jej uskutočneniu nemá námietky a k oznámeniu pripojí overený jednoduchý situačný výkres. Podľa § 57 ods. 1 stavebného zákona je tiež v právomoci obce určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. 

Podľa § 76 ods. 1 stavebného zákona sa kolaudačné konanie vykonáva iba pri tých stavbách, ktoré vyžadovali stavebné povolenie, preto sa ohlásené drobné stavby (vrátane drobných stavieb garáží) nekolaudujú. 

Na kolaudáciu drobných stavieb (vrátane drobných stavieb garáží) po ktorých ohlásení obec určila, že podliehajú stavebnému povoleniu, sa vzťahuje ust. § 81c písm. a) stavebného zákona, podľa ktorého všeobecný stavebný úrad môže upustiť od kolaudácie stavby garáže ako drobnej stavby. 

Ak stavba garáže nespĺňa podmienky vymedzené v § 139b ods. 5 stavebného zákona pre drobné stavby a spĺňa podmienky vymedzené v § 139b ods. 1 stavebného zákona v platnom znení, považuje sa za stavbu jednoduchú a zásadne podlieha stavebnému konaniu. 

Na kolaudáciu jednoduchých stavieb a ich zmien sa vzťahuje ust. § 81c písm. b) stavebného zákona, podľa ktorého všeobecný stavebný úrad nemôže upustiť od kolaudácie stavby garáže ako jednoduchej stavby. 

Pokiaľ stavebník požiada o povolenie stavby rodinného domu alebo inej stavby, ktorej nedeliteľnou súčasťou je aj stavba garáže, povolí všeobecný stavebný úrad stavbu ako funkčný celok, vrátane garáže a prípojok na verejné rozvodné siete. 

 

Ohlásenie stavebných úprav

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri stavebných úpravách, 

- ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, 
- nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, 
- nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti. 


Ohlasované stavebné úpravy môže stavebník uskutočniť až po obdržaní písomného oznámenia stavebného úradu, že proti nim nemá námietky.

Požadované doklady: 
- doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe 
  ( možno ho nahradiť čestným vyhlásením) 
- kópia z katastrálnej mapy 
- súhlas všetkých vlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby 
- písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu bude uskutočňovať nájomca 
- stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území. 

Stavebný úrad, podľa predložených dokladov k ohláseniu oznámi, 
- že proti uskutočneniu stavebných úprav nemá námietky, alebo 
- určí, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia ( Podľa § 57 ods. 1 stavebného zákona ) 

Doba vybavenia: 30 dní

Tlačivo na stiahnutie: v časti TLAČIVÁ OBCE

Ohlásenie udržiavacích prác

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť 

- stabilitu stavby, 
- požiarnu bezpečnosť stavby, 
- jej vzhľad alebo životné prostredie 
- a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou. 

Ohlasované udržiavacie práce môže stavebník uskutočniť až po obdržaní písomného oznámenia stavebného úradu, že proti nim nemá námietky.

Požadované doklady: 
- doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, možno ho nahradiť čestným vyhlásením 
- kópia z katastrálnej mapy 
- písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca 

- stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak sa práce majú uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou. 

Stavebný úrad, podľa predložených dokladov k ohláseniu oznámi, že proti uskutočneniu udržiavacích prác 
- nemá námietky, alebo určí, 
- že ohlásené udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia ( podľa § 57 ods. 1 stavebného zákona ) 

Doba vybavenia: 30 dní

Tlačivo na stiahnutie: v časti TLAČIVÁ OBCE

Odstránenie stavby

* Žiadosť o povolenie odstránenia stavby podáva vlastník stavby písomne. 


* Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie závadnej stavby, stavby bez  stavebného povolenia a dočasnej stavby, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania. 

Požadované doklady: 
- doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom 
- kópia z katastrálnej mapy 
- technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku 
- stavby, vrátane statického posúdenia preukazujúceho zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb, v prípadoch, ak ide o 
   odstránenie stavby v radovej zástavbe 
- doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického vybavenia a s účastníkmi konania, ak sa o odstránení stavby viedli vopred 
- pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby 
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy 
- ak sa odstraňuje nehnuteľná kultúrna pamiatka, doložiť fotodokumentáciu a dokumentačné výkresy stavby 

Doba vybavenia: 30 dní

Iné: 
- konanie o odstránení stavby vykonáva stavebný úrad, ktorý by bol príslušný vydať pre stavbu stavebné povolenie 

- v rozhodnutí, ktorým sa nariaďuje alebo povoľuje odstránenie stavby, určí stavebný úrad podmienky na zabezpečenie nevyhnutnej dokumentácie odstraňovanej stavby, na odborné vedenie prác a bezpečnosti vrátane okolia stavieb, ďalej podmienky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a podmienky archivovania dokumentácie - nariadiť alebo povoliť odstránenie stavby možno iba jej vlastníkovi.

 

Povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení

Povolenie stavebného úradu vyžadujú informačné, reklamné a propagačné zariadenia, pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a pokiaľ sú spojené so stavbou.

Povolenie sa nevyžaduje pri označeniach budov štátnych orgánov, pri návestiach v záujme verejnej bezpečnosti a poriadku, pri uličných , požiarnych, dopravných, vodohospodárskych a opisných značkách, pri označení geodetických bodov a poštových schránok. Povolenie sa nevyžaduje ani pri označeniach budov, pokiaľ nie sú reklamným zariadením. 

Podať žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení je oprávnený vlastník pozemku alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok na požadovaný účel. Podať žiadosť môže aj právnická alebo fyzická osoba, ktorá má písomnú dohodu s vlastníkom pozemku alebo s tým, kto má časovo neobmedzené právo užívať stavbu alebo pozemok, na ktorom sa má zariadenie umiestniť. 

Potrebné doklady: 
* Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení (tlačivo žiadosť o povolenie reklamných zariadení) 
*dokumentácia obsahujúca návrh zariadenia a jednoduchý náčrt jeho umiestnenia v primeranej mierke v dvoch vyhotoveniach 
* doklad, ktorým žiadateľ preukazuje vlastnícke alebo iné právo umiestniť na stavbe alebo na pozemku navrhované zariadenie 
* rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy 
* doklady o rokovaniach s vlastníkmi (správcami) stavby alebo pozemku a s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti 
* údaje o tom, či sa prevádzka zariadenia dotkne práv iných osôb, napr. osvetlením, zakrytím svetla, hlukom

Doba vybavenia: 30 dní

Tlačivo na stiahnutie: v časti TLAČIVÁ OBCE

Územné rozhodnutie

* Umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité záujmy v území možno len za základe územného rozhodnutia. 
* Územné konanie začína stavebný úrad na základe písomného návrhu navrhovateľa. 
* Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie  vyplýva z osobitných 
   predpisov    (zák.č.127/1994 Z.z.). 
* Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia návrhu v územnom konaní vydá územné rozhodnutie. 

Požadované doklady: 
- list vlastníctva, resp. písomný súhlas vlastníka pozemku, ak navrhovateľ nemá k pozemku  vlastnícke právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť 
- kópia z katastrálnej mapy 
- zoznam účastníkov územného konania 
- situačný výkres na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením odstupov od hraníc susedných pozemkov 
- dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach 
- rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy predpísané osobitnými predpismi podľa druhu stavby a správcov (majiteľov) inžinierskych sietí 

Doba vybavenia: 30 - 60 dní

Ďalšie súvisiace úkony: 
- predĺženie platnosti územného rozhodnutia pred uplynutím lehoty určenej v územnom rozhodnutí. 

Iné: 
- rozhodnutím o umiestnení stavby sa určí stavebný pozemok, určia sa podmienky na umiestnenie stavby a požiadavky na obsah projektovej dokumentácie pre stavebné 
  povolenie 
- stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú jednoznačné podmienky vzhľadom na pomery v území, pri ostatných stavbách, ak podmienky na umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny 

- stavebný úrad môže pri jednoduchej stavbe určiť v rozhodnutí, že na jej uskutočnenie 
  postačí ohlásenie jednoduchej stavby 

- zmena územného rozhodnutia, t.j. nahradenie novým územným rozhodnutím pri zmene podkladov. 

Stavebný zákon: www.vyvlastnenie.sk/predpisy/stavebny-zakon/

 

Vydanie záväzného stanoviska obce k projektu stavby k územnému a stavebnému konaniu

Záväzné stanovisko je potrebné predložiť k začatiu územného konania, stavebného konania, konania o zmene stavby pred dokončením, o zmene v užívaní stavby alebo o odstránení stavby na území obce.

Potrebné: žiadosť o vyjadrenie k stavbe

Prílohy k žiadosti:

projektová dokumentácia (kompletná) - 1 x 

kópia mapy z katastra nehnuteľností (môže byť fotokópia) 

výpis z listu vlastníctva (môže byť fotokópia)

Doba vybavenia: 30 dní

Tlačivo na stiahnutie: v časti TLAČIVÁ OBCE

Určenie, zmena alebo zrušenie súpisného čísla

Podľa § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb vydáva obec na základe písomnej žiadosti Rozhodnutie o určení, zmene alebo zrušení súpisného a orientačného čísla.

K vydaniu rozhodnutia je potrebné predložiť vyplnené predpísané tlačivo žiadosti o pridelenie súpisného čísla a orientačného čísla včítane príloh: 

1.Doklad o vlastníctve k pozemku (resp. doklad o inom práve k pozemku).

2.Právoplatné Kolaudačné rozhodnutie na budovu, stavebné povolenie (rozhodnutie o odstránení stavby, stanovisko k rozdeleniu stavby, osvedčenie o dedičstve).

3.Geometrický plán (zameranie stavby pred vydaním Kolaudačného rozhodnutia).

Tabuľku so súpisným číslom obstaráva na vlastné náklady obec. Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník. Stavebník zabezpečuje tiež pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľky s orientačným číslom.

Doba vybavenia: 30 dní

Tlačivo na stiahnutie: v časti TLAČIVÁ OBCE

 

 

Správne poplatky platné v zmysle zákona č. 286/2012 ktorým sa mení a dopĺňa zákona NRSR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v z. n. p.
 

V. ČASŤ STAVEBNÁ SPRÁVA 

Položka 59
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
1. pre fyzickú osobu     6, 50 eura
2. pre právnickú osobu     100 eur
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby     20 eur

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, 11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámky
1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.".

Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie
a) na stavby na bývanie a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. na stavbu rodinného domu s obosta-vaným priestorom podľa projektovejdokumentácie do 600 m3 vrátane     33 eura za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru     20 eur
2. na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumen-tácie do 3000 m3 vrátane     750 eura za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru     250 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy a záhradkárske chaty) s obostavaným priestorompodľa projektovej dokumentácie do 200 m3 vrátane     23 eur za každých ďalších začatých 50 m3 obostavaného priestoru     20 eur
c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu
1. rodinný dom     100 eur
2. bytový dom     750 eur
3. stavba na individuálnu rekreáciu 100 eur
d) na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť     30 eur
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami     30 eur
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením     20 eur
g) na líniové stavby a zmeny týchto stavieb pred dokončením za každých začatých 100 m     10 eur
h) na ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové domya stavby na individuálnu rekreáciu (podzemné objekty, napr. studne, malé čistiarne odpadových vôd a pod.) pre právnickú osobu     50 eur
i) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončeníms obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane     1 000 eura za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru     300 eur
j) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie     50 eur

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok.
2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
5. Ak pri zmene stavby pred dokončením nedochádza k zmene rozmerov stavby, vyberie sa základná sadzba pre daný typ stavby.
6. Ak sa na stavbu bytového domu poskytne úver alebo príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania alebo iná dotácia zo štátneho rozpočtu, je poplatok za vydanie stavebného povolenia 66 eur.

Položka 60a
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre právnickú osobu     100 eur
b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre právnickú osobu     30 eur
c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác, ohlásenie vybraných telekomunikačných zariadení     10 eur
d) Ohlásenie stavby elektronickej komuni-kačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia     80 eur
e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby     10 eur
f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe     30 eur

Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby ........................................ trojnásobok                                                       sadzby ustanovenej v položke 60

Položka 62
a) Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konanímo vydanie stavebného povolenia podľa položky 60     30 eur
2. na odstránenie stavby, za každú stavbu, ktorej odstránenie je povolené pre fyzickú osobu     16, 50 eurapre právnickú osobu     200 eur
3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plochado 15 m2 vrátane     60 eurod 15 m2 do 40 m2 vrátane     200 eur nad 40 m2     430 eur
4. terénnych úprav     16, 50 eur
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti     100 eur
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia     20 eur
Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 600 m3 vrátanepre fyzickú osobu     16, 50 eurapre právnickú osobu     50 eura za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru pre fyzickú osobu a právnickú osobu     10 eur
2. na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumen-tácie do 3000 m3 vrátane     400 eura za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru     100 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy a záhradkárske chaty), 
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 vrátane     23 eur
2. ak zastavaná plocha je od 25 m2 do 50 m2 vrátane     33 eur
3. ak zastavaná plocha je od 50 m2 do 80 m2 vrátane     66 eur
c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu
1. rodinný dom     50 eur
2. bytový dom     400 eur
3. stavba na individuálnu rekreáciu     50 eur
d) na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkochrodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť     15 eur
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami     15 eur
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)     15 eur
g) na líniové stavby za každých začatých 100 m     10 eur
h) na ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové domya stavby na individuálnu rekreáciu (napr. studne, malé čistiarne odpadových vôd) pre právnickú osobu     30 eur
i) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane     500 eura za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru     150 eur

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky
1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok.
2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba na účely vydania kolaudačného rozhodnutia.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby na účely vydania kolaudačného rozhodnutia.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
5. Ak sa na stavbu bytového domu poskytne úver alebo príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania alebo iná dotácia zo štátneho rozpočtu, je poplatok za vydanie kolaudačného rozhodnutia 100 eur.

Položka 62b
a) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonanie pamiatkového výskumu18a)     6, 50 eura
b) Predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonanie pamiatkového výskumu18a)     9, 50 eura
c) Žiadosť o dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky do zahraničia, ak nejde o dočas-ný vývoz z dôvodu jej obnovy alebo reštaurovania v zahraničí18a)     9, 50 eura
d) Žiadosť o premiestnenie národnej kultúrnej pamiatky, ak nejde o premiestnenie z dôvodu jej obnovy18a)     6, 50 eura
e) Žiadosť o umiestnenie reklamy, oznamu alebo technického zariadenia na nehnuteľnejnárodnej kultúrnej pamiatke alebo v pamiatkovom území18a)     16, 50 eura

Poznámka
Poplatky podľa písmen a) až c) tejto položky vyberá Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
"11) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov."