MIESTNE DANE 

DAŇOVÉ PRIZNANIE_FO_spojene.pdf (2,9 MB)

Oznameniespoluvlastnikov.pdf (99 kB)

Dohoda spoluvlastnikov.pdf (37,4 kB)

Poucenie DP-2013.pdf (74,1 kB)

 

Príloha č. 1 VZN č. 3_2012_oznámenie o vzniku,zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva.do.pdf (22,4 kB)

Príloha č. 2 VZN č. 3_2012_oznámenie o vzniku,zániku poplatk.povinnosti za KO_fyzická osoba.pdf (15,7 kB)

Príloha č. 3 VZN č. 3_2012_oznámenie o vzniku,zániku poplatk.povinnosti za KO_podnikateľ.pdf (23,1 kB)

 

STAVBY

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska obce k stavbe_hradisko.pdf (21235)

Ohlásenie drobnej stavby_stavebné úpravy_udržiavace práce_tlačivo.pdf (30321)

Žiadosť o povolenie informačného zariadenia_tlačivo.doc (34304)

 

Žiadosť o určenie súpisného čísla na budovu.doc (26 kB)

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla na budovu.doc (29 kB)

 

SOCIÁLNE SLUŽBY

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.pdf (46156)

 

MALÝ ZDROJ ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

 

Žiadosť o vydanie stanoviska k malému zdroju znečistenia ovzdušia _MZZO_-k stavebnému povoleniu_hradisko.pdf (25397)

 

Žiadosť o vydanie stanoviska k malému zdroju znečistenia ovzdušia _MZZO_-ku kolaudácii_hradisko.pdf (25394)

 

EVIDENCIA PSOV

Žiadost_o_prihlásenie_odhlásenie psa_do_evidencie.pdf (50325)

 

OSTATNÉ

Čestné vyhlásenie.doc (24 kB)

Splnomocnenie k prepisu auta.doc (23,5 kB)

Splnomocnenie.doc (24,5 kB)

Žiadosť o poskytnutie informácii.doc (30 kB)