Malý zdroj znečisťovania ovzdušia

 

Podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, § 27, ods. 1, obec, ako štátny orgán pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia vydáva pre fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov na území mesta Vranov nad Topľou súhlas podľa § 17, ods. 1 písm. a), c) a f), a to na:

  1. umiestnenie a povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia („ďalej len MZZO“) a súhlas na užívanie MZZO,

  2. zmenu používaných palív a surovín, zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a zmeny ich užívania

  3. inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie MZZO, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu.

 

Doba vybavenia: 30 dní

Tlačivo na stiahnutie: v časti TLAČIVÁ OBCE

Poplatok – v zmysle zákona 145/1995 Z. z.

5,00 € – vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb MZZO

5,00 € – vydanie súhlasu na užívanie stavieb MZZO

5,00 € – vydanie súhlasu na zmenu stavby MZZO

5,00 € – vydanie súhlasu na zmenu používaných palív a surovín

5,00 € – vydanie súhlasu na zmenu technológie zariadení

5,00 € – vydanie súhlasu na zmenu užívania MZZO

5,00 € – vydanie súhlasu na prevádzku zdrojov po vykonaných zmenách

30,00 € – vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu