VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA

 

Obecné zastupiteľstvo v Hradisku v zmysle § 18 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 6/2014 z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. 03. 2014

 

vyhlasuje

 

deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Hradisko na deň 15. 05. 2014 o 16:30 hod. v zasadačke Obecného úradu v obci Hradisko.

 

Pracovný úväzok: 6 % úväzok, t.j. 10 hod. mesačne

Deň nástupu do práce: 02. 06. 2014

„Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce v podmienkach obce Hradisko a náležitosti písomnej prihlášky“.

Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky:

1)      Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra obce Hradisko, je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

a)         znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy

2)      Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť prílohu materiálu k voľbe hlavného kontrolóra musí obsahovať:

a)      meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje,

b)      profesijný životopis, s dôrazom na prax v oblasti náplne práce hlavného kontrolóra,

c)      informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

3)      K prihláške je potrebné priložiť nasledovné prílohy:

a)      výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

b)      úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania 

a)      voľby hlavného kontrolóra obce Hradisko. Písomný súhlas obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov, dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania. Súhlas daný v písomnej forme je bez vlastnoručného podpisu toho, kto súhlas dáva, neplatný.

1)      Termín doručenia prihlášok je do 25. 04. 2014 na adresu:

Obecný úrad Hradisko, Hradisko 39, 059 71  Hradisko

v zalepenej obálke s označením: „VOĽBA HK – NEOTVÁRAŤ“

2)      Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykonajú poslanci obecného zastupiteľstva v Hradisku. Otváranie obálok sa uskutoční 30. 04. 2014 o 16:30 hod. na obecnom úrade v Hradisku. O výsledku sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu všetci prítomní poslanci OZ a ktorá bude ako príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v stanovenom termíne doručených a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky.

V prípade ak niektorá z osôb prítomných pri otváraní obálok a kontrole splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je povinná do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť.

3)      Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude pozvaný na deň volieb hlavného kontrolóra 15. 05. 2014 o 16:30 hod. a bude mať právo vystúpiť v časovom rozsahu 5 minút.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Spôsob konania voľby:

Samotnému aktu volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov v deň konania volieb pred poslancami obecného zastupiteľstva v Hradisku. Kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky na obecný úrad.

4)      Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva v Hradisku.

5)      Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tom istom výberovom konaní vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najväčší počet platných hlasov.

1)      V prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého kola volieb všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov.

2)      V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.

3)      Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Žrebovanie v miestnosti riadi a výsledok žrebovania oznamuje predsedajúci.

4)      V prípade, ak sa do volieb prihlási len jeden kandidát musí získať súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva v Hradisku. Ak sa tak nestane, obecné zastupiteľstvo v Hradisku vyhlási nové voľby.

4)Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva v Hradisku podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnych osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednáškovú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

5)      Funkcia hlavného kontrolóra obce Hradisko je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva v Hradisku, starostu obce Hradisko, iného zamestnanca obce Hradisko.

6)      Starosta obce Hradisko je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce Hradisko uzavrieť pracovnú zmluvu po uskutočnení volieb hlavného kontrolóra od 02. 06. 2014.

7)      Spôsob voľby hlavného kontrolórapôjde o voľbu tajným hlasovaním:

Pred začiatkom voľby hlavného kontrolóra tajným hlasovaním volí obecné zastupiteľstvo v Hradisku z poslancov jedného člena, ktorý riadi priebeh volieb, zisťuje výsledky volieb, pri rovnosti hlasov riadi žrebovanie, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje:

1.      Počet prítomných poslancov

2.      Počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky

3.      Počet odovzdaných hlasovacích lístkov

4.      Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov

5.      Počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov

6.      Výsledok voľby, resp. 2. kolo voľby

7.      Meno zvoleného kandidátaNa tajné hlasovanie sa používajú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia rozdá prítomných poslancom. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú kandidáti uvedení podľa abecedy (podľa priezviska), s uvedením poradového čísla, priezviska a mena a akademického titulu. Hlasovací lístok je opatrený pečiatkou obce Hradisko.

Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje. Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do volebnej schránky.

Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je:

-          na predpísanom tlačive,

-          so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta (bez akýchkoľvek výhrad).

Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva v Hradisku. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo v Hradisku ešte na tom istom výberovom konaní vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. V prípade, ak sa do volieb prihlási len jeden kandidát musí získať súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva v Hradisku. Ak sa tak nestane, obecné zastupiteľstvo v Hradisku vyhlási nové voľby.

Doplňujúce informácie získate osobne na Obecnom úrade v Hradisku alebo na tel. čísle 0948/277 711, alebo emailom obechradisko@gmail.com.

 

V Hradisku dňa 28. 03. 2014

 

 

                                                                                  Mgr. Stanislava Kellnerová

                                                                                              starostka obce

 

 

 

Zverejnené: 28. 03. 2014

 

Zvesené: