Povolenie vjazdu a pripojenie na komunikáciu

O pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti rozhoduje s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť premávky na nej príslušný cestný správny orgán. Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy a teda aj:

  • vjazd z miestnej komunikácii, (vjazd: priame prepojenie pozemku stavby s exist. komunikáciou)
  • vjazd z účelovej komunikácii,
  • pripojenie miestnej komunikácie (pripojenie: "nová" komunikácia sa pripája na exist. komunikáciu)
  • pripojenie účelovej komunikácie

Podať žiadosť o povolenie vjazdu alebo s nimi súvisiacich prác je oprávnený vlastník pozemku alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok na požadovaný účel.

Potrebné doklady:

  • žiadosť o povolenie na vjazd z miestnej resp. účelovej komunikácii

Prílohy k žiadosti:

  • List vlastníctva
  • Kópia katastrálnej mapy
  • Náčrt vjazdu na pozemok (zakreslený do situácie)

 

Poplatok:  

Doba vybavenia: 30 dní

Pozn.: Od poplatku sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

  • vjazd z miestnej resp. účelovej komunikácii - 30,00 € 
  • pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu - 40,00 €