VOĽBY DO EUROPARLAMENTU

OZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJRADYSLOVENSKEJREPUBLIKY
z 9. februára2024
o vyhlásení voliebdoEurópskehoparlamentu
Podľa čl. 89ods. 2písm.f)ÚstavySlovenskejrepublikya § 20 a § 86 ods. 1zákonač. 180/2014
Z. z. o podmienkachvýkonuvolebnéhoprávaa o zmenea doplneníniektorýchzákonovv znení
neskorších predpisov
v yhla s u jem
voľby doEurópskehoparlamentua
u r ču jem
1. deň ichkonaniana sobotu 8.júna2024,
2. lehotu nautvorenievolebnýchokrskova určenievolebnýchmiestnostído5.marca2024,
3. lehotu nautvorenieokresnýchvolebnýchkomisiía okrskovýchvolebnýchkomisiído9.apríla
2024 a lehotunaichprvézasadaniedo26.apríla2024.
Na územíSlovenskejrepublikysadoEurópskehoparlamentuvolí15poslancov.
Peter Pellegriniv.r.
ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 9. februára2024
o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
 
Podľa čl. 89ods. 2písm.f) Ústavy Slovenskej republikya § 20 a § 86 ods. 1 zákonač. 180/2014 Z. z. o podmienkachvýkonuvolebnéhoprávaa o zmenea doplneníniektorýchzákonovv znení neskorších predpisov
 
vyhlasujem
 
voľby do Európskeho parlamentu a
 
určujem
1. deň ichkonaniana sobotu 8.júna 2024,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenievolebných miestností do 5.marca 2024,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 9. apríla 2024 a lehotu na ich prvé zasadanie do 26.apríla 2024.
 
Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 15 poslancov.
Peter Pellegrini v.r.